Hujjat nomi
2017-жылға Қарақалпақстан Республикасы аймағындағы мәмлекетлик көшпес мүлклерден пайдаланыўда ижара төлемлериниң ең кем ставкасын тастыйықлаў ҳаққында
 To`liq ro'yxatga qaytish
Hujjat turiQaror
Hujjatni qabul qiluvchi tashkilotQoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi
Hujjat muallifiQoraqalpog`iston Respublikasi Vazirlar Kengashi
Muhokama boshlanishi (sana)2016-12-30 12:36:46
Muhokama yakunlanishi (sana)2017-01-14 00:00:00
Hujjat ko'rinishiNHH loyihasi
Hujjatning joriy holatiMuhokama yakunlangan

ЖОЙБАР

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНИҢ
Қ А Р А Р Ы

2017-жылға Қарақалпақстан Республикасы аймағындағы мәмлекетлик көшпес мүлклерден пайдаланыўда ижара төлемлериниң ең кем ставкасын тастыйықлаў ҳаққында

Өзбекистан Республикасының «Ижара ҳаққында»ғы Нызамы(Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси 1992 й., 1-сон 45-модда), Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2009-жыл8-апрельдеги «Мәмлекет мүлкин ижараға бериў тәртибин жеделлестириў ис-иләжлары ҳаққында»ғы 102-санлы қарары (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами 2009 й., 15-сон 186-модда) талаплары тийкарында, республика аймағындағы бос турған имәрат-қурылмалардан мақсетли пайдаланыў, оларға болған мүтәжликти толық тәмийинлеў ҳәмде күтилип атырған қәрежетлер менен кәрхана, мәкеме ҳәм шөлкемлердиң ижара төлеминен түсетуғын пайдаларды тәртипке салыў мақсетинде ҳәмде Өзбекистан Республикасы Меншиклестириў, монополиядан шығарыў ҳәм бәсекеликти раўажландырыў мәмлекетлик комитетиниң 2016-жыл16-декабрьдеги 377/01-14-санлы усынысы, Өзбекистан Республикасы экономика министрлигиниң 2016-жыл 16-декабрьдеги 122-санлы ҳәм Өзбекистан Республикасы Финанс министрлигиниң 2016-жыл16-декабрьдеги ММ/08-01-32-14/437-санлы «Мәмлекетлик көшпес мүлклерден пайдаланыўда ижара төлемлердиң ең кем ставкасын анықлаў ҳаққында»ғы келисимлерин есапқа алып, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси

Қ А Р А Р Е Т Е Д И:

1.Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2009-жыл 8-апрельдеги «Мәмлекет мүлкин ижараға бериў тәртибин жетилистириў
ис-иләжлары ҳаққында»ғы 102-санлы қарары, Өзбекистан Республикасы Меншиклестириў, монополиядан шығарыў ҳәм бәсекеликти раўажландырыў мәмлекетлик комитетиниң 2016-жыл 16-декабрьдеги 377/01-14-санлы усынысы, Өзбекистан Республикасы экономика министрлигиниң 2016-жыл 16-декабрьдеги 122-санлы ҳәм Өзбекистан Республикасы Финанс министрлигиниң 2016-жыл 16-декабрьдеги ММ/08-01-32-14/437-санлы «Мәмлекетлик көшпес мүлклерден пайдаланыўда ижара төлемлердиң ең кем ставкасын анықлаў ҳаққында»ғы келисимлери басшылыққа алынсын.

2.Төмендегилер:

а) Қарақалпақстан Республикасында көшпес мәмлекетлик мүлклерден пайдаланғанлығы ушын 2017-жылда 1 кв. метрге қолланылатуғын ижара төлемлериниң ең кем ставкалары 1-қосымшаға муўапық;

б) Ижарағаберилетуғынимәратлардыижарағабериўдеаймақлықзоналардыесапқаалыў, пайдаланыўқолайлықлары, қоңсыласаймақтанпайдаланыў, қурылыстүрлеринеқарап, тийкарғықураллардыңөсиўшикоэффициентлериҳәмдекелиптүскенижаратөлемелеринбөлистириўтәртиби 2-қосымшағамуўапықтастыйықлансын.

3. Мүлкшиликтүринеқарамастанбарлықминистрликлер, мәкемелер, басшыларықалаҳәмрайонларҳәкимликлериөзбалансларындағыпайдаланып (ижарағаберилип) ҳәмпайдаланбайбостурғанмәмлекетликмүлклериҳаққындағымағлыўматлардыҚарақалпақстанРеспубликасыМәмлекетмүлкинижарағабериўорайымәмлекетликунитаркәрханасынатолықөзўақтындаберилиўинтәмийинлеўдежекежуўапкерлигибелгиленсин.

4. Төмендегилер:

а) Мәмлекетмүлкинижарашәртнамасыдүзбестенижарағабериў, ижарашәртнамасындаижарағаберилгенмүлктиңпараметрлериҳәмсаныбилқастаннатуўрыкөрсетилгенлиги, буныңнәтийжесиндеижаратөлеминиңжасырылыўынаалыпкелгенлигианықланғанжағдайда, ҚарақалпақстанРеспубликасыМәмлекетмүлкинижарағабериўорайымәмлекетликунитаркәрханасытәрепиненсолкүнненбаслап 3 (үш) күнишиндебелгиленгентәртиптемәмлекетмүлкиненпайдаланғандәўирушынижаратөлеминиң2 (еки) есесимуғдарындаесаплапланатуғынлығыҳәмоныөндириўушынтийислиҳүжжетлербаланстасақлаўшығаусынылатуғынлығы;

б) ҚарақалпақстанРеспубликасындағымәмлекетликмүлклерди «ноль» ставкадаижарағаберилиўибойыншаҚарақалпақстанРеспубликасыМинистрлерКеңесиниңбийлигитийкарындаәмелгеасырылатуғынлығыбелгилепқойылсын.

5. ҚарақалпақстанРеспубликасындағымәмлекетликмүлкиесапланатуғынимәратҳәмқурылмаларындажайластырылатуғынбюджетшөлкемлериушынижаратөлеми «ноль» ставкадабелгиленсин.

6. ҚарақалпақстанРеспубликасыМеншиклестириў, монополияданшығарыўҳәмбәсекеликтираўажландырыўкомитетижанындағыҚарақалпақстанРеспубликасыМәмлекетмүлкинижарағабериўорайына (Е.Кунназаров):

а) мәмлекетмүлкинижарағабериўдишөлкемлестириў;

б) ижарағаберилипатырғанмәмлекетмүлкинҳәмоныижарағабериўдентүсетуғынқәрежетлердиесапқаалыўҳәммониторингиналыпбарыў;

в) ижарағаберилетуғынмәмлекетмүлкибойыншамағлыўматларбазасындүзиўҳәмжүргизиў;

г) ижараобъектлериненмақсетлипайдаланыўдыҳәмолардыңсақланыўы, сондай-ақижаратөлемиөзўақтындатөлениўинқадағалаў;

д) ижарағаберилгенмәмлекетмүлкинҳәршерекликтийкарындахатлаўданөткизиў;

е) пайдаланбайбостурғанмәмлекетмүлкиижарағаберилиўиҳаққындағыдағазалардыҳәмижарағаберилипатырғанмәмлекетмүлкидизимижергиликлибаспа сөз газеталардаҳәмдеӨзбекистанРеспубликасыМеншиклестириў, монополияданшығарыўҳәмбәсекеликтираўажландырыўмәмлекетликкомитетиҳәмСаўда-санаатпалатасыныңвеб-сайтларынажайластырыў;

ж) турақлы түрде республикааймағындағыпайдаланбайбостурғанимәратларҳәмқурылмалардыанықлап, нәтийжелипайдаланыўдытәмийинлеўмақсетиндеюридикалықҳәмфизикалықшахсларғабелгиленгентәртиптеижарағабериўўазыйпаларыжүкленсин.

7. ҚарақалпақстанРеспубликасыМәмлекетликсалықбасқармасы (М.Достанов), қалаҳәмрайонҳәкимликлери, аймақларындаижарамүнәсебетлеринтәртипкесалыў, ижарағаберилипатырғанмәмлекетмүлкиниңесабатынтуўрыжүргизиўҳәмбюджеткеқосымшақәржетлердиқосыўмақсетиндемәмлекетмүлкиниңбаланстасақлаўшыларытәрепиненижарағабериўнәтийжелигинасырыўҳәмшөлкемлестириўдеҚарақалпақстанРеспубликасыМеншиклестириў, монополияданшығарыўҳәмбәсекеликтираўажландырыўкомитетижанындағыҚарақалпақстанРеспубликасыМәмлекетмүлкинижарағабериўорайымененөз-арабиргеислесиўдижолғақойсын.

8. ҚарақалпақстанРеспубликасыМинистрлерКеңесиниң 2015-жыл
30-декабрьдеги «2016-жылғаҚарақалпақстанРеспубликасыаймағындағымәмлекетликкөшпесмүлклерденпайдаланыўдаижаратөлемлердиңеңкемставкасынтастыйықлаўҳаққында»ғы 319-санлықарарыөзкүшинжоғалтқандептабылсын.

7. Бул қарар “Еркин Каракалпакстан” газетасында рәсмий жариялансын.

8. Бул қарар рәсмий жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

9. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Содиқовқа жүклетилсин.

Қарақалпақстан Республикасы

Министрлер Кеңесиниң БаслығыҚ.Сариев


Tadbir nomiAmalga oshirish mexanizmiAmalga oshirish muddatiIjrochilar
12017-жылға Қарақалпақстан Республикасы аймағындағы мәмлекетлик көшпес мүлклерден пайдаланыўда ижара төлемлериниң ең кем ставкасын тастыйықлаў ҳаққында11М.Содиқов

So`rovnoma natijalari