Hujjat nomi
Ижтимоий муҳофазага муҳтож аҳоли қатламларини иш билан таъминлашнинг қўшимча кафолатлар тўғрисида
 To`liq ro'yxatga qaytish
Hujjat turiQaror
Hujjatni qabul qiluvchi tashkilotSamarqand viloyati Samarqand shahar hokimligi
Hujjat muallifiSamarqand viloyati Samarqand shahar hokimligi
Muhokama boshlanishi (sana)2017-09-20 09:58:15
Muhokama yakunlanishi (sana)2017-10-17 04:07:00
Hujjat ko'rinishiNHH loyihasi
Hujjatning joriy holatiMuhokama yakunlangan

Ижтимоий муҳофазагамуҳтож аҳоли қатламларини иш билан таъминлашнинг қўшимча кафолатлар тўғрисида

Ижтимоий муҳофазагамуҳтож аҳоли қатламларини иш билан таъминлашнинг қўшимча кафолатлар тўғрисида

ЛОЙИҲА

Ижтимоий муҳофазагамуҳтож ва иш топишда қийналаётган шахсларни ишга жойлаштириш учун иш ўринларини 2018 йил учун банд қилибқўйиштўғрисида

Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолиниишбилантаьминлаш тўғрисида”гиҚонуннинг 17-моддаси (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон, 97-модда;), “Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимояқилиштўғрисида”гиҚонуннинг 25-моддаси (Ўзбекистон Республикаси қонунҳужжатлартўплами, 2008 й., 29-30-сон, 277-модда)ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 20 августдаги 186-сонли “Ижтимоий муҳофазагамуҳтожваиштопишдақийналаётганшахсларниишгажойлаштиришучунишўринларинибанд қилибқўйиштартиби тўғрисида”ги қарори (Ўзбекистон Республикаси қонунҳужжатлартўплами, 2008 й., 34-сон, 333-модда) ижросини таъминлаш ҳамдашаҳарҳудудидажойлашганкорхоналарда иш ўринларини энг кам миқдоринибелгилашюзасиданберилгантаклифларниинобатгаолиб,

ҚАРОРҚИЛАМАН :

1.Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолини иш билан таъминлаш тўҳрисида”ги Қонуннинг (кейинги ўринларда Қонундебюритилади) 17-моддасига асосан ижтимоий мухофазага мухтож ва иш топишда қийналаётган шахслар тоифалари учун иш ўринларини банд қилишлозимбўлганшаҳардагикорхона, ташкилотвамуассасаларрўйхатииловагамувофиқтасдиқлансин.

2.Қайдқилинганкорхоналар, ташкилотлар ва муассасалар қуйидагиижтимоийҳимоягамуҳтож, иштопишдақийналадиганвамеҳнат бозорида тенг шароитларда рақобатлашишгақодирбўлмаганшахслартоифалариучунишўринларини банд қилибқўйишнитаъминласин:

ёлғизота, ёлғизона ҳамда 14 ёшгачаваногиронболаларибор, кўпболалиота-оналар учун 13 %-556 киши,

ўрта махсус, касб-ҳунартаълиммуассасаларинитамомлаганёшларга, шунингдеколийўқувюртларинингдавлатгрантлариасосидатаълимолганбитирувчилар учун 52.8 %-2255 киши,

Ўзбекистон Республикаси ҚуроллиКучлариданмуддатлиҳарбийхизматданбўшатилганлар учун 6.7 % - 287 киши,

ногиронлар учун 4.7 %- 201 киши,

шаҳарБандликка кўмаклашиш марказида (кейинги ўринларда Марказ деб юритилади) иш қидирувчисифатидаҳисобдатурганпенсияёшигаяқинлашибқолганшахсларучун 6.3 %-267 киши,

жазони ўташ муассасаларидан озод қилинганёкисудқароригакўратиббиййўсиндагимажбурловчораларигатортилганшахслар учун 3.9 %- 165 киши,

сафарбарлик чақирувизахирасигакиритилганшахслар учун 3.4 %- 145 киши,

кичикёшлиболаларибўлганишламаётганаёллар учун 4.3 %-184 киши,

одам савдосидан жабрланган шахслар учун 3.8 %-161киши,

атрофдагиларучунхавфлибўлмаганижтимоийаҳамиятликасалликларбиланоғриётганшахсларучун 1.1 %-48 киши.

4.Корхона, ташкилот ва муассасалар раҳбарларигаижтимоиймуҳофазагамуҳтожваиштопишдакийналаётганшахсларни иш билан таъминлаш учун 2017 йил якунлашидан 10 кун олдин квота иш жойлари умумий миқдоринингкамида 25 % учун, 2017 йилнинг 10 апрелидан кечикмай иш жойларининг қолганқисми 75 % барпоэтиш (ажратишёкибандқилибқўйиштўғрисидаги, яъниҳарбирквотатоифасибўйичаишўринларибандқилибқўйиладиганкасбларвалавозимлар, мутахассисликларкесимидагимаълумотларнивақарор бўйича чиқарилганбуйруқнусхаларини Марказга тақдимэтишвазифалариюклатилсин.

5.Корхона, ташкилот ва муассасалар раҳбарлариижтимоиймуҳофазага муҳтожваиштопишдақийналаётганшахслар учунишжойларининг кўрсатиб ўтилган миқдориниВазирларМахкамасининг 2008 йил 20 августдаги 186-сонлиқарорибилантасдиқланган “Ижтимоий муҳофазагамуҳтожваиштопишдақийналаётганшахсларниишгажойлаштиришучунишўринларинибандқилибқўйиштартибитўғрисида”ги Низомга (кейинги ўринларда Низом деб юритилади) мувофиқбелгиланганмуддатлардаватартибдаяратилишини (ажратилишиниёкибандқилибқўйилишини) ҳамдаишжойларисанитариягигиенанормаларигава ходим ўз мажбуриятларини бемалол бажаришини таъминлайдиган меҳнатшароитларигамувофиқ бўлишини таъминласинлар.

5.Ушбу қарорижросибажарилмагантақдирдакорхона, ташкилотвамуассасалармансабдоршахслариамалдагиқонунхужжатларигабелгилангантартибдажавобгарликкатортилади.

6.Низом талабига асосан ижтимоий муҳофазага муҳтожваишқидиришгақийналаётганшахсларучунбандқилибқўйиладиганишўринларинишаҳарҳокими томонидан белгиланган миқдордан ортиқчаташкилэтганташкилотлар ушбу иш ўринларини ташкил этишга сарфланган маблағларинингбирқисмини Марказ билан тузилган шартнома асосида Бандликка кўмаклашиш жамғармаси маблағлариҳисобиданқоплашҳуқуқигаэга эканликлари инобатга олинсин.

7.Марказ директори (Н.Вафоқулова) бирҳафтамуддатдамазкурқарорнитегишликорхона, ташкилот ва муассасалар раҳбарларигаетказсинҳамдаунингбажарилишиустиданқатъийназоратнитаъминласин.

8.Шаҳарҳокимининг 2016 йил 30 сентябрдаги ”Ижтимоий муҳофазагамуҳтожваиштопишдақийналаётганшахсларниишга жойлаштириш учун иш ўринларини 2017 йил учун банд қилибқўйиштўғрисида”ги 1386-Қ-сонлиқарори 2017 йил 31 декабрдан ўз кучини йўқотгандебҳисоблансин.

9. Мазкур қароррасмийэълонқилинганкунданэътиборанкучгакиради.

10. Ушбу қарорнингбажарилишининазоратқилишшаҳарҳокиминингўринбосариТ. Эсиргаповзиммасигаюклансин.

Шаҳарҳокими Ф.Рахимов

Келишилди:

Шахар хокимининг уринбосари Т.Эсиргапов

Шаҳарҳокимлигихуқуқ маслаҳатчиси Ш.Нажмиев

Тайёрлади:

Бўлим бош мутахассиси С.Курбанова

Шаҳар ҳокимининг 2017 йил ____-сентябрдаги ____-К қарорига 3 илова

Банд қилиниши керак бўлган иш ўринларини сонини ва уларга қўйиладиган талабларни белгилаш ва ижросини таъминлаш шаҳар махсус комиссияси

ТАРКИБИ

1.Эсиргапов Т.. - Шаҳар ҳокимининг ўринбосари, комиссияси раиси

2.Вафоқулова Н. - Шаҳар бандлик маркази директори, комиссия раиси ўринбосари

3.Усманов С. - Шаҳар ҳокимлиги худудларни комплекс ривожлантириш бўлими бошлиғи

4.Хударганов Ш. - Шаҳар банлик маркази директори ўринбосари

5.Насимов Р. - Шаҳар солиқ инспекцияси бошлиғи

6.Тошпулотов Ш. - Шаҳар статистика бўлими бошлиғи

7.Саидов А. - Шаҳар молия бўлими мудири

8.Элбобоев А. - Шаҳар тиббиёт бирлашмаси бошлиғи

9.Умирзаков М. - Шаҳар маркази бўлим бошлиғи

10.Курбанова С. - Шаҳар ҳокимлиги худудларни

комплекс ривожлантириш бўлими бош

мутахассиси

11.____________ - барча корхона, ташкилот ва муассасалар рахбарлари (рўйхат бўйича)

Изоҳ: Ҳар бир корхона ва ташкилотда ижтимоий мухофазага мухтож ва иш топишда қийналаётган шахсларни ишга жойлаштирилиши учун иш ўринларини банд қилиб қўйиш тўғрисидаги маълумотларни шаҳар Бандликка кўмаклашиш ва аҳолини ижтимоий мухофаза қилиш марказига тақдим этилишига бевосита корхона раҳбарлари масъулдирлар.

1 1 Zarafshon irigatsiya tizimlari xavza boshqarmasi qoshidagi nasos stansiyalari energetika va aloqa boshqarmasi
2 2 "ZARAFSHON" irrigatsiya tizimlari xavza boshqarmasi
3 3 ZARAFSHON magistral tizimi boshqarmasi
4 4 "ZARAFSHON GEOLOGIYA QIDIRUV EKSPEDITSIYASI" unitar korxonasi
5 5 "AGRO-BRAVO" mas‘uliyati cheklangan jamiyati
6 6 "SAMARQANDDONMAHSULOTLARI" aksiyadorlik jamiyati
7 7 "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" aksiyadorlik jamiyati
8 8 Ma'suliyati cheklangan jamiyat shaklidagi "PULSAR GROUP BREWERY" qo'shma korxonasi
9 9 "YA TEKSTIL GROUP" mas`uliyati cheklangan jamiyati
10 10 Mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi "DAKA TEX" Rossiya xorijiy korxonasi
11 11 "AMINA GOLD INVEST" mas`uliyati cheklangan jamiyati
12 12 "MAVLYUDA TEKSTIL INVEST" mas`uliyati cheklangan jamiyati
15 15 Mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi "SAMARQAND-BUXORO IPAK GILAMI" O'zbekiston-Afgoniston qo'shma korxonasi
16 16 Mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi "SAM-ANTEP-GILAM" qo'shma korxonasi
17 17 Mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi "SAMERTEKS-GILAM" qo’shma korxonasi
18 18 "YASHAM ERKAPLAN CARPET" mas`uliyati cheklangan jamiyati
19 19 Mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi "SAMARQAND AZIYA GILAM" qo'shma korxonasi
20 20 Mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi “AFROSIYOB JEANS” qo`shma korxonasi
21 21 "BOFANDA" mas`uliyati cheklangan jamiyati
22 22 "8-MART" mas`uliyati cheklangan jamiyati
23 23 Mas`uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi "DAKA" xorijiy korxonasi
24 24 "ZARAFSHON TEKSTIL" mas`uliyati cheklangan jamiyati
25 25 "SAMARKAND EURO ASIA TEXTILE" mas`uliyati cheklangan jamiyati
26 26 "SAMARQANDKIMYO" aksiyadorlik jamiyati
27 27 Mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi “SAMARKAND-NPK” qo‘shma korxonasi
28 28 "SINO ECO PLAST" mas`uliyati cheklangan jamiyati
29 29 "ASL NAFIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati
30 30 "SAYQAL KERAMIK" mas`uliyati cheklangan jamiyati
31 31 "TEMIR-BETON KONSTRUKSIYALARI KOMBINATI" mas`uliyati cheklangan jamiyati
32 32 "YATRA INVEST" mas`uliyati cheklangan jamiyati
33 33 "SAMARQAND AVTOMOBIL ZAVODI" mas`uliyati cheklangan jamiyati
34 34 "SPIN SERVICE" mas`uliyati cheklangan jamiyati
35 35 "NEW TECH SAMARQAND" mas`uliyati cheklangan jamiyati
36 36 "SAMARKAND-ENGLAND ECO-MEDICAL" mas‘uliyati cheklangan jamiyati
37 1 "SAMARQAND HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" aksiyadorlik jamiyati
38 2 "MARKAZGAZTA`MINOT" унитар корхонаси
39 3 "MARKAZGAZTA`MINOT" унитар корхонаси Самаркандшахаргаз филиали
40 4 "ISSIQLIK MANBAI" davlat unitar korxonasi
41 5 Samarqand viloyat "SUVOQOVA" davlat unitar korxonasi
42 6 Samarqand shahar "SUVOQOVA" davlat unitar korxonasi
43 7 Samarqand yo'llardan muntazam foydalanish unitar korxonasi
44 8 "SAMARQAND AVTOTEXXIZMAT" mas`uliyati cheklangan jamiyati
45 9 "ASKLEPIY" mas‘uliyati cheklangan jamiyati
46 10 Samarqand viloyat "AGROKIMYOHIMOYA" hududiy aksiyadorlik jamiyati
47 11 "SAMARQAND OZUQA-YEM TA`MINOTI" mas`uliyati cheklangan jamiyati
48 12 "MATBUOT UYUSHMASI" mas`uliyati cheklangan jamiyati
49 13 "HAQDOR TRANS" mas`uliyati cheklangan jamiyati
50 14 "MARKAZGAZTA`MINOT" унитар корхонаси автокорхонаси
51 15 "AFROSIYOB-TRANS-SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati
52 16 "DILSHOD TRANS SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati
53 17 "SAMARQAND YO'LOVCHI TRANS" шуъба корхонаси
54 18 "SAMARKAND AVTOYO`LOVCHI TRANS" шуъба корхонаси
55 19 "SAM-MADAD TRANS" mas`uliyati cheklangan jamiyati
56 20 "ANVAR TRANS" mas`uliyati cheklangan jamiyati
57 21 "SAMARQAND TRANS SERVIS PLUS" mas`uliyati cheklangan jamiyati
58 22 "SAMARQAND TRANS PRESTIJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati
59 23 Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi avtoxo'jaligi
60 24 "2522-SONLI SAMARQAND AVTOJAMLANMASI" Davlat unitar korxonasi
61 25 "AFROS TRANS" mas`uliyati cheklangan jamiyati
72 36 Samarqand viloyat hokimligi “FORUMLAR MAJMUASI” kompleksidan foydalanish va xizmat ko’rsatish boshqarmasi
73 37 "Markaziy Geologiya-geofizika ekspedisiyasi" davlat korxonasi
74 38 "Markaziy O'zbekiston geologik tasvirlash, izlash ekspedisiyasi" davlat korxonasi
76 1 Samarqand shahar xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limi 60-son maxsus maktabgacha ta'lim muassasasi
77 2 59-maxsus ko'r bolalar maktab internati
78 3 60-maxsus zaif ko'ruvchi bolalar maktab internati
79 4 Samarqand viloyat 61-maxsus kar bolalar maktab internati
80 5 62-maxsus yordamchi maktab internati
81 6 Samarqand shahar 5-son umumiy o'rta ta'lim maktabi
82 7 Samarqand shahar 7-umumiy o'rta ta'lim maktabi
83 8 Samarqand shahar 16-umumiy o'rta talim maktabi
84 9 Samarqand shahar 17-umumiy o'rta talim maktabi
85 10 Samarqand shahar 21-umumiy o'rta ta'lim maktabi
86 11 Samarqand shahar 24-umumiy o'rta ta'lim maktabi
87 12 Samarqand shahar 29-umumiy o'rta ta'lim maktabi
88 13 Samarqand shahar 35-umumiy o'rta ta'lim maktabi
89 14 Samarqand shahar 45-umumiy o'rta ta'lim maktabi
90 15 Samarqand shahar 48-umumiy o'rta talim maktabi
91 16 Samarqand shahar 51-umumiy o'rta talim maktabi
92 17 Samarqand shahar 54-umumiy o'rta ta'lim maktabi
93 18 Samarqand shahar 63-umumiy o'rta ta'lim maktabi
99 24 Samarqand tayanch tibbiyot kolleji
101 26 Samarqand 1-son pedagogika kolleji
107 32 Samarqand moliya va iqtisodiyot kolleji
109 34 Samarqand sanoat va qurilish kasb-hunar kolleji
121 46 1-сон Академик лицей <Самарканд иксодиёт ва сервис институти>
122 47 2-сон академик лицейи<Самарканд Давлат Университети>
123 48 2-сон Академик лицей <Самарканд Давлат тиббиёт институти>
124 49 2-сон Академик лицей <Самарканд иктисодиёт ва сервис институти>
125 50 1-сон Академик лицей <Самарканд кишлок хужалик институти>
127 52 Samarqand davlat tibbiyot instituti
129 54 Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti
130 55 Samarqand Davlat chet tillar instituti
131 56 Samarqand qishloq xo'jalik instituti
133 58 Samarqand viloyati xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularninig malakasini oshirish instituti
134 59 Samarqand viloyat sport yakka kurashi bo'yicha ixtisoslashtirilgan bolalar-o'smirlar sport maktabi
135 60 Samarqand viloyat sportninig oyin turlari va engil atletika bo'yicha ixtisoslashtirilgan bolalar-o'smirlar sport maktabi
136 1 Samarqand viloyat onkologik dispanseri
137 2 Samarqand viloyat ixtisoslashtirilgan ko'z kasalliklar shifoxonasi
138 3 Samarqand viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi
139 4 "O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" Aksiyadorlik jamiyati sog'liqni saqlash xizmati Samarqand bekati birlashgan kasalxonasi
140 5 Samarqand viloyat Kardialogiya dispanseri
141 6 Samarqand vilooyat narkologiya dispanseri
142 7 Samarqand viloyat ortopediya va shikastlanish oqibatlari shifoxonasi
143 8 Samarqand shahar tibbiyot birlashmasi
144 9 Samarqand shahar 1-son bolalar shifoxonasi
145 10 Samarqand shahar 1-son tug'ruq majmuasi
146 11 Samarqand shahar 2-son tu'ruqxonasi
147 12 Samarqand shahar 3-sonli tug'ruq kompleksi
148 13 Samarqand Davlat tibbiyot instituti 1-klinikasi
149 14 Samarqand viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazi
150 15 Samarqand davlat tibbiyot instituti 2-klinikasi
151 16 Samarqand viloyat perinatal markazi
152 17 Samarqand viloyat yuqumli kasalliklar kilinik shifoxonasi
153 18 Samarqand viloyat nogironlar reabilitasiya markazi
154 19 Samarqand viloyat Bolalar maxsuslashgan sihatgohi
155 20 O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tibbiyot boshqarmasi Reabilitasiya markazi
156 21 Samarqand shahar "1-SON OILAVIY POLIKLINIKASI"
157 22 Samarqand shahar "2-SON OILAVIY POLIKLINIKASI"
158 23 Samarqand shahar "3-SON OILAVIY POLIKLINIKASI"
159 24 Samarqand shahar "4-SON OILAVIY POLIKLINIKASI"
160 25 Samarqand shahar "5-SON OILAVIY POLIKLINIKASI"
161 26 Samarqand shahar "6-SON OILAVIY POLIKLINIKASI"
162 27 Samarqand shahar "7-SON OILAVIY POLIKLINIKASI"
163 28 Samarqand shahar "8-SON OILAVIY POLIKLINIKASI"
164 29 Samarqand shahar "10-SONLI OILAVIY POLIKLINIKASI"
165 30 Samarqand shahar "12-SON OILAVIY POLIKLINIKASI"
166 31 Samarqand viloyat stomatologiya poliklinikasi
167 32 Samarqand shahar davlat sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi
168 33 Samarqand viloyat davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi
169 34 Samarqand shahar stomatologiya poliklinikasi davlat unitar korxonasi
170 35 Samarqand viloyat ixtisoslashtirilgan bolalar stomatologiya poliklinikasi
171 36 Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy Markazi Samarqand filiali
172 37 Samarqand viloyat sud tibbiy ekspertiza byurosi
173 38 Samarqand "SAXOVAT" keksalar va nogironlar uchun internat uyi
179 6 O'zbekiston avtomotohavaskorlar ko'ngilli jamiyati Samarqand viloyat kengashi
180 7 Samarqand viloyati Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi
181 8 Samarqand viloyati G'aznachilik boshqarmasi
182 9 Samarqand viloyat moliya boshqarmasi
183 10 Samarqand viloyat Davlat soliq boshqarmasi
184 11 Samarqand shahar Davlat soliq inspeksiyasi
185 12 Samarqand shahar madaniyat va sport ishlari bo'limi
186 13 Samarqand viloyati musiqali drama teatri
187 14 Samarqand Davlat badiy muzey qo'riqxonasi

ЛОЙИҲА

Ижтимоий муҳофазагамуҳтож ва иш топишда қийналаётган шахсларни ишга жойлаштириш учун иш ўринларини 2018 йил учун банд қилибқўйиштўғрисида

Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолиниишбилантаьминлаш тўғрисида”гиҚонуннинг 17-моддаси (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 й., 5-6-сон, 97-модда;), “Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимояқилиштўғрисида”гиҚонуннинг 25-моддаси (Ўзбекистон Республикаси қонунҳужжатлартўплами, 2008 й., 29-30-сон, 277-модда)ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 20 августдаги 186-сонли “Ижтимоий муҳофазагамуҳтожваиштопишдақийналаётганшахсларниишгажойлаштиришучунишўринларинибанд қилибқўйиштартиби тўғрисида”ги қарори (Ўзбекистон Республикаси қонунҳужжатлартўплами, 2008 й., 34-сон, 333-модда) ижросини таъминлаш ҳамдашаҳарҳудудидажойлашганкорхоналарда иш ўринларини энг кам миқдоринибелгилашюзасиданберилгантаклифларниинобатгаолиб,

ҚАРОРҚИЛАМАН :

1.Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолини иш билан таъминлаш тўҳрисида”ги Қонуннинг (кейинги ўринларда Қонундебюритилади) 17-моддасига асосан ижтимоий мухофазага мухтож ва иш топишда қийналаётган шахслар тоифалари учун иш ўринларини банд қилишлозимбўлганшаҳардагикорхона, ташкилотвамуассасаларрўйхатииловагамувофиқтасдиқлансин.

2.Қайдқилинганкорхоналар, ташкилотлар ва муассасалар қуйидагиижтимоийҳимоягамуҳтож, иштопишдақийналадиганвамеҳнат бозорида тенг шароитларда рақобатлашишгақодирбўлмаганшахслартоифалариучунишўринларини банд қилибқўйишнитаъминласин:

ёлғизота, ёлғизона ҳамда 14 ёшгачаваногиронболаларибор, кўпболалиота-оналар учун 13 %-556 киши,

ўрта махсус, касб-ҳунартаълиммуассасаларинитамомлаганёшларга, шунингдеколийўқувюртларинингдавлатгрантлариасосидатаълимолганбитирувчилар учун 52.8 %-2255 киши,

Ўзбекистон Республикаси ҚуроллиКучлариданмуддатлиҳарбийхизматданбўшатилганлар учун 6.7 % - 287 киши,

ногиронлар учун 4.7 %- 201 киши,

шаҳарБандликка кўмаклашиш марказида (кейинги ўринларда Марказ деб юритилади) иш қидирувчисифатидаҳисобдатурганпенсияёшигаяқинлашибқолганшахсларучун 6.3 %-267 киши,

жазони ўташ муассасаларидан озод қилинганёкисудқароригакўратиббиййўсиндагимажбурловчораларигатортилганшахслар учун 3.9 %- 165 киши,

сафарбарлик чақирувизахирасигакиритилганшахслар учун 3.4 %- 145 киши,

кичикёшлиболаларибўлганишламаётганаёллар учун 4.3 %-184 киши,

одам савдосидан жабрланган шахслар учун 3.8 %-161киши,

атрофдагиларучунхавфлибўлмаганижтимоийаҳамиятликасалликларбиланоғриётганшахсларучун 1.1 %-48 киши.

4.Корхона, ташкилот ва муассасалар раҳбарларигаижтимоиймуҳофазагамуҳтожваиштопишдакийналаётганшахсларни иш билан таъминлаш учун 2017 йил якунлашидан 10 кун олдин квота иш жойлари умумий миқдоринингкамида 25 % учун, 2017 йилнинг 10 апрелидан кечикмай иш жойларининг қолганқисми 75 % барпоэтиш (ажратишёкибандқилибқўйиштўғрисидаги, яъниҳарбирквотатоифасибўйичаишўринларибандқилибқўйиладиганкасбларвалавозимлар, мутахассисликларкесимидагимаълумотларнивақарор бўйича чиқарилганбуйруқнусхаларини Марказга тақдимэтишвазифалариюклатилсин.

5.Корхона, ташкилот ва муассасалар раҳбарлариижтимоиймуҳофазага муҳтожваиштопишдақийналаётганшахслар учунишжойларининг кўрсатиб ўтилган миқдориниВазирларМахкамасининг 2008 йил 20 августдаги 186-сонлиқарорибилантасдиқланган “Ижтимоий муҳофазагамуҳтожваиштопишдақийналаётганшахсларниишгажойлаштиришучунишўринларинибандқилибқўйиштартибитўғрисида”ги Низомга (кейинги ўринларда Низом деб юритилади) мувофиқбелгиланганмуддатлардаватартибдаяратилишини (ажратилишиниёкибандқилибқўйилишини) ҳамдаишжойларисанитариягигиенанормаларигава ходим ўз мажбуриятларини бемалол бажаришини таъминлайдиган меҳнатшароитларигамувофиқ бўлишини таъминласинлар.

5.Ушбу қарорижросибажарилмагантақдирдакорхона, ташкилотвамуассасалармансабдоршахслариамалдагиқонунхужжатларигабелгилангантартибдажавобгарликкатортилади.

6.Низом талабига асосан ижтимоий муҳофазага муҳтожваишқидиришгақийналаётганшахсларучунбандқилибқўйиладиганишўринларинишаҳарҳокими томонидан белгиланган миқдордан ортиқчаташкилэтганташкилотлар ушбу иш ўринларини ташкил этишга сарфланган маблағларинингбирқисмини Марказ билан тузилган шартнома асосида Бандликка кўмаклашиш жамғармаси маблағлариҳисобиданқоплашҳуқуқигаэга эканликлари инобатга олинсин.

7.Марказ директори (Н.Вафоқулова) бирҳафтамуддатдамазкурқарорнитегишликорхона, ташкилот ва муассасалар раҳбарларигаетказсинҳамдаунингбажарилишиустиданқатъийназоратнитаъминласин.

8.Шаҳарҳокимининг 2016 йил 30 сентябрдаги ”Ижтимоий муҳофазагамуҳтожваиштопишдақийналаётганшахсларниишга жойлаштириш учун иш ўринларини 2017 йил учун банд қилибқўйиштўғрисида”ги 1386-Қ-сонлиқарори 2017 йил 31 декабрдан ўз кучини йўқотгандебҳисоблансин.

9. Мазкур қароррасмийэълонқилинганкунданэътиборанкучгакиради.

10. Ушбу қарорнингбажарилишининазоратқилишшаҳарҳокиминингўринбосариТ. Эсиргаповзиммасигаюклансин.

Шаҳарҳокими Ф.Рахимов

Келишилди:

Шахар хокимининг уринбосари Т.Эсиргапов

Шаҳарҳокимлигихуқуқ маслаҳатчиси Ш.Нажмиев

Тайёрлади:

Бўлим бош мутахассиси С.Курбанова

Шаҳар ҳокимининг 2017 йил ____-сентябрдаги ____-К қарорига 3 илова

Банд қилиниши керак бўлган иш ўринларини сонини ва уларга қўйиладиган талабларни белгилаш ва ижросини таъминлаш шаҳар махсус комиссияси

ТАРКИБИ

1.Эсиргапов Т.. - Шаҳар ҳокимининг ўринбосари, комиссияси раиси

2.Вафоқулова Н. - Шаҳар бандлик маркази директори, комиссия раиси ўринбосари

3.Усманов С. - Шаҳар ҳокимлиги худудларни комплекс ривожлантириш бўлими бошлиғи

4.Хударганов Ш. - Шаҳар банлик маркази директори ўринбосари

5.Насимов Р. - Шаҳар солиқ инспекцияси бошлиғи

6.Тошпулотов Ш. - Шаҳар статистика бўлими бошлиғи

7.Саидов А. - Шаҳар молия бўлими мудири

8.Элбобоев А. - Шаҳар тиббиёт бирлашмаси бошлиғи

9.Умирзаков М. - Шаҳар маркази бўлим бошлиғи

10.Курбанова С. - Шаҳар ҳокимлиги худудларни

комплекс ривожлантириш бўлими бош

мутахассиси

11.____________ - барча корхона, ташкилот ва муассасалар рахбарлари (рўйхат бўйича)

Изоҳ: Ҳар бир корхона ва ташкилотда ижтимоий мухофазага мухтож ва иш топишда қийналаётган шахсларни ишга жойлаштирилиши учун иш ўринларини банд қилиб қўйиш тўғрисидаги маълумотларни шаҳар Бандликка кўмаклашиш ва аҳолини ижтимоий мухофаза қилиш марказига тақдим этилишига бевосита корхона раҳбарлари масъулдирлар.

Tadbir nomiAmalga oshirish mexanizmiAmalga oshirish muddatiIjrochilar
1Ижтимоий муҳофазага муҳтож ва иш топишда қийналаётган шахсларни ишга жойлаштириш учун иш ўринларини 2018 йил учун банд қилиб қўйиш тўғрисида17.10.201701.01.2018Бандликка кумаклашиш маркази
2Ижтимоий муҳофазага муҳтож ва иш топишда қийналаётган шахсларни ишга жойлаштириш учун иш ўринларини 2018 йил учун банд қилиб қўйиш тўғрисида17.10.201701.01.2018Бандликка кумаклашиш маркази

So`rovnoma natijalari