Hujjat nomi
2017-жылда Шоманай районынын социал-экономикалык рауажландырыудын жуумаклары хам 2018 жылга жергиликли бюджеттин болжау параметрлери хаккында
 To`liq ro'yxatga qaytish
Hujjat turiQaror
Hujjatni qabul qiluvchi tashkilotQoraqalpog'iston Respublikasi Shumanay tumani hokimligi
Hujjat muallifiQoraqalpog'iston Respublikasi Shumanay tumani hokimligi
Muhokama boshlanishi (sana)2018-01-03 12:16:45
Muhokama yakunlanishi (sana)2018-01-18 23:59:00
Hujjat ko'rinishiNHH loyihasi
Hujjatning joriy holatiMuhokama yakunlangan

2017-жылда Шоманай районынын социал-экономикалык рауажландырыудын жуумаклары хам 2018 жылга жергиликли бюджеттин болжау параметрлери хаккында

Районлы3 №аржы б5лими т1репинен уcыныл2ан 81м районлы3 Кенести4 «Экономикалы3 реформа, бюджет, банк 81м финанс м1селелери» бойынша комиссиясы т1репинен ма3уллан2ан, додала7 барысында депутатлар т1репинен билдирген усынысларды есап3а ал2ан р17иште толы3тырып ислеп шы2ыл2ан w0qi-жыл2ы Шоманай районын социал-экономикалы3 жа3тан ра7ажландыры7ды4 жу7ма3ларын 81м районлы3 жергиликли бюджетини4 болжа7 параметрлерин 3арап шы2ып, «Жергиликли м1млекетлик 81кимият 8а33ында»2ы №ара3алпа3стан Республикасы Нызамыны4 wq статьясына му7апы3 Халы3 депутатлары Шоманай районлы3 Кенеси

Ш Е Ш И МЕ Т Е Д И

q. w0qu-жылда Шоманай районыны4 социал-экономикалы3 ра7ажландыры7ды4 жу7ма3лары 81м w0qi жыл2а жергилик бюджетти4 болжа7 параметрлери 8а33ында районлы3 3аржы б5лими баслы2ы А.Султановты4 баянаты ма2лы7мат ушын 3абыл етилсин.

w. w0qi-жыл Шоманай районыны4 жергилик бюджетини4 д1раматлар б5леги 81м 31режетлер б5леги биринши 81м екинши 3осымша2а му7апы3 белгиленсин.

e. Халы3 депутатлары районлы3 Кенести4 Экономикалы3 реформа, бюджет, банк 81м финанс м1селелери бойынша тура3лы комиссиясы (А.№ошжанов) 81мде район 81кимини4 экономика 81м исбилерменлик м1селелери бойынша биринши орынбасары (К.Ходжаметов)на`

- w0qi-жыл ушын дараматларды к5бейти7 81мде субвенцияны кемейттири7, хызмет к5рсети7 тара7ы 81м исбилерменликти ра7ажландыры7 бойынша арна7лы ба2дарлама ислеп шы2ы7 тапсырылсын.

r. М1млекетлик салы3 инспекциясы, 3аржы б5лими, а7ыл 81м м1кан пу3аралары жыйынлары, а7ыл хожалы2ы, санаат, 3урылыс, киши бизнес 81м жеке исбилерменлик, к1рханалар 81м пу3аралардан т6сету2ын салы3 т5лемлерини4 бюджетке толы3 81м 5з 7а3тында келип т6си7ин, сондай-а3 жергиликли бюджетти4 3аржы жумса7 б5легини4 орынланы7ын т1мийинлесин.

t. Усы 3арарды4 орынла7ын 3ада2алап бары7 районлы3 Ке4ести4 экономикалы3 реформа, бюджет, банк 81м финанс м1селелери бойынша тура3лы комиссиясына ж6кленсин.

y. Усы 3арар 3абыл 3ылын2ан к6ннен к6шке киреди.

Халық депутатлары Шоманай

районлық Кеңеси баслығы

Б.Янгибаев

Халы3 депутатлары Шоманай районлы3 Ке4есини4 w0quжыл eq-декабрь к6нги or/wu-t-санлы 3арарына q-3осымша

Шоманай районыны4 w0qi-жыл2а ажыратыл2ан жергиликли бюджетти4 31режетлер б5леги 43 миллиард 722 миллион403 мы4 сум му2дарында белгиленсин.

Соны4 ишинде

1.

Юридик шахсларданалынату2ын пайда салы2ы

17135,0

мы4 сум

2.

Са7да 81м ж1мийетлик а7катланы7 к1рханалары ушын бирден-бир салы3 т5ле7инен м1млекетлик бюджетине ажратпалар.

524064,0

мы4 сум

3.

Бирден-бир салы3 т5ле7инен м1млекет бюджетине ажратпалар, соннан киши к1рхана 81м микрофирмалар бойынша

825 616,0

мы4 сум

4.

Физикалы3 шахслардан алынату2ын д1рамат салы2ы

4 643 434,0

мы4 сум

5.

Исбилерменлик пенен шу2ылланы7шы юридикалы3 81м физикалы3 шахслардан алынату2ын бирден-бир белгиленген дарамат салы2ы

782 565,0

мы4 сум

6.

№осымша 3ун салы2ы

2 745 061,0

мы4 сум

7.

Юридикалы3 шахсларды4 мал-м6лкине салынату2ын салы3

129 059,1

мы4 сум

8.

Физикалы3 шахсларды4 мал-м6лкине салынату2ын салы3

801 202,1

мы4 сум

9.

Жер салы2ы

9587 920,0

мы4 сум

10.

Бирден-бир жер салы2ы

400 852,0

мы4 сум

11.

Жер асты байлы3ларынан пайдалан2анлы3 ушын салы3

41 158,0

мы4 сум

12.

Су7 ресурсларынан пайдалан2анлы2ы ушын салы3

404,0

мы4 сум

13.

Абаданластыры7 81м социаллы3 инфрад6зилмени ра7ажландыры7 салы2ы

23 451,0

мы4 сум

14.

М1млекетлик бажы пулы

337 454,0

мы4 сум

15.

Ж1рийма

2 042 900,0

мы4 сум

16.

%збекстан Республикасы ИИМ Жол 81рекети 317ипсизлиги бас бас3армасы 81м оны4 айма3лы3 б5лимлери т1репинен 5ндирилету2ын жыйымлар

8 654,0

мы4 сум

17.

Дийхан базарынан т6сету2ын т6симлер

127 494,0

мы4 сум

18.

Жергиликли жыйымлар

962 804,0

мы4 сум

19.

Физикалы3 шахслардан транспорт 3ураллары ушын бензин, дизел жаныл2ысы 81м газдан пайдалан2аны ушын салы3

1 462 257,0

мы4 сум

20.

Бас3а т6симлер

495 497,0

мы4 сум

Барлы3 д1раматлар

25 958 981,0

21.

Республика бюджетинен Дотация

0

мы4 сум

22.

Республика бюджетинен Субвенция

17 750 516,0

мы4 сум

23.

Республика бюджетинен дараматлар

12 906,0

мы4 сум

Ж!МИ

43 722 403,0

мы4 сум

Айланба касса 31режетлери

197 571,0

мы4 сум

Tadbir nomiAmalga oshirish mexanizmiAmalga oshirish muddatiIjrochilar
1w0qu-жылда Шоманай районыны4 социал-экономикалы3 ра7ажландыры7ды4 жу7ма3лары 81м w0qi жыл2а жергилик бюджетти4 болжа7 параметрлери 8а33ындаСолик буйича18.01.2018Молия ва солик булими

So`rovnoma natijalari