Hujjat nomi
О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2018 года № УП-5409 «О мерах по дальнейшему сокращению и упрощению лицензионных и разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности, а также улучшению условий ведения бизнеса»)
 To`liq ro'yxatga qaytish
×Hurmatli foydalanuvchi!

Siz tadbikorlik faoliyatini amalga oshirishga ta’sir etuvchi qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarga o’z izohlaringizni berishingiz mumkin. Berilgan izohlar muhokama qilish uchun Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida joylashtiriladi.

Shuningdek, Siz ishlab chiqilayotgan normativ-huquqiy hujjat loyihalari muhokamasiga oid ‎So’rovnomani to’ldirishingiz mumkin.

Berilgan izohlar va So’rovnomada bildirilgan takliflar tegishli normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiquvchilar — davlat va xo’jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan ko’rib chiqilishi shart.

Hujjat turiQaror
Hujjatni qabul qiluvchi tashkilotO'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
Hujjat muallifiO‘zbekiston Respublikasi Xususiylashtirilgan korxonalarga ko‘maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo‘mitasi
Muhokama boshlanishi (sana)2018-05-15 11:10:07
Muhokama yakunlanishi (sana)2018-05-30 23:59:00
Hujjat ko'rinishiNHH loyihasi
Hujjatning joriy holatiMuhokama jarayonida

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 2018 года № УП-5409 «О мерах по дальнейшему сокращению и упрощению лицензионных и разрешительных процедур в сфере предпринимательской деятельности, а также улучшению условий ведения бизнеса» Кабинет Министров постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Министерствам и ведомствам привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан – председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвенстициям С.Р. Холмурадова и министра юстиции Республики Узбекистан Р.К. Давлетова.

Премьер-министр

Республики Узбекистан А. Арипов

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению КМ РУз

от __.__.2018 г. № ___

Изменения и дополнения,

вносимые в некоторые решения Правительства

Республики Узбекистан

1. В Перечне лицензирующих органов, осуществляющих лицензирование отдельных видов деятельности, установленном постановлением Кабинета Министров от 28 июня 2002 г. № 236 (СП Республики Узбекистан, 2002 г., № 6, ст. 36):

а) из раздела «Госкомконкуренции Республики Узбекистан» слова «Риэлторская деятельность» исключить;

б) раздел «Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и г. Ташкента» дополнить абзацем следующего содержания:

«Риэлторская деятельность (кроме деятельности по оказанию информационных и консультационных услуг на рынке недвижимости).».

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

2. В Положении о лицензировании биржевой деятельности, утверждённом постановлением Кабинета Министров от 4 февраля 2003 г. № 66 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 2, ст. 14):

а) в абзаце втором пункта 8 слова «биржевой, оценочной и риэлторской деятельности» заменить словами «оценочной, биржевой деятельности и сертификации риэлторов»;

б) в абзаце третьем пункта 17 слова «биржевой, оценочной и риэлторской деятельности» заменить словами «оценочной, биржевой деятельности и сертификации риэлторов»;

в) в приложении слова «биржевой, оценочной и риэлторской деятельности» заменить словами «оценочной, биржевой деятельности и сертификации риэлторов».

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

3. В Положении о лицензировании оценочной деятельности, утверждённом постановлением Кабинета Министров от 8 мая 2003 г. № 210 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 5, ст. 36):

а) подпункт «и» пункта 8 признать утратившим силу;

б) в абзаце втором пункта 10 слова «биржевой, оценочной и риэлторской деятельности» заменить словами «оценочной, биржевой деятельности и сертификации риэлторов»;

в) в абзаце втором пункта 18 слова «биржевой, оценочной и риэлторской деятельности» заменить словами «оценочной, биржевой деятельности и сертификации риэлторов.»;

г) в приложении слова «биржевой, оценочной и риэлторской деятельности» заменить словами «оценочной, биржевой деятельности и сертификации риэлторов».

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

4. В постановлении Кабинета Министров от 10 мая 2011 г. № 129 «Об утверждении положения о лицензировании риэлторской деятельности» (СП Республики Узбекистан, 2011 г., № 5, ст. 31):

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Определить:

Госкомконкуренции Республики Узбекистан уполномоченным государственным органом в области риэлторской деятельности;

Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента уполномоченными государственными органами в области лицензирования риэлторской деятельности.»;

б) в пункте 4 слова «Госкомконкуренции Республики Узбекистан» заменить словами «Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента»;

в) пункт 5 признать утратившим силу;

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

г) в Положении о лицензировании риэлторской деятельности:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Лицензирование риэлторской деятельности осуществляется Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента (далее - лицензирующий орган) по месту государственной регистрации соискателя лицензии.

Лицензирование риэлторской деятельности осуществляется через Центры государственных услуг (далее - центры) либо через Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан (далее - Единый портал).

Контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий осуществляется уполномоченным государственным органом в области риэлторской деятельности.»;

второе предложение пункта 4 изложить в следующей редакции:

«При этом физическое лицо, осуществляющее индивидуальную предпринимательскую деятельность и имеющее квалификационный сертификат, осуществляет риэлторскую деятельность исключительно по оказанию информационных и консультационных услуг на рынке недвижимости.»;

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Передача лицензии или прав по ней другим лицам запрещается.»;

Пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

«8. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении риэлторской деятельности являются:

а) соблюдение лицензиатом законодательства в сфере осуществления риэлторской деятельности;

б) осуществление исключительно риэлторской деятельности;

в) наличие полиса страхования гражданской ответственности в размере не менее 3000-кратного размера минимальной заработной платы, установленной на день получения лицензии;

г) осуществление работником, имеющим квалификационный сертификат риэлтора, риэлторской деятельности только в одной риэлторской организации;

д) наличие в штате риэлторской организации не менее двух работников, имеющих квалификационный сертификат риэлтора;

е) обеспечение конфиденциальности информации, полученной при оказании риэлторских услуг;

ж) назначение на должность руководителя риэлторской организации исключительно работника, имеющего квалификационный сертификат риэлтора;

з) наличие у риэлторской организации утвержденных внутренних правил контроля качества предоставляемых услуг;

и) уведомление лицензирующего органа в недельный срок после прохождения перерегистрации об изменении наименования или места нахождения (почтового адреса) юридического лица;

к) представление один раз в полугодие в уполномоченный государственный орган в области риэлторской деятельности по установленной форме сведений о риэлторской деятельности, а также, по требованию уполномоченного государственного органа в области риэлторской деятельности, иной информации, связанной с оказанием риэлторских услуг.

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

9. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган следующие документы:

а) заявление о выдаче лицензии с указанием:

наименования, организационно-правовой формы, места нахождения (почтового адреса), наименования обслуживающего банка, номера депозитного счета до востребования в банке, перечня учредителей (участников), их адресов
и видов деятельности соискателя;

вида (видов) риэлторских услуг, которого (которых) соискатель лицензии намерен осуществлять;

б) копию платежного документа, подтверждающего внесение соискателем лицензии сбора за рассмотрение лицензирующим органом заявления соискателя лицензии;

в) копии трудовых книжек и приказов о приеме на работу штатных риэлторов по основному месту работы, заверенные печатью соискателя (при наличии печати);

г) копии квалификационных сертификатов риэлторов работников, состоящих в штате соискателя лицензии, заверенные печатью соискателя (при наличии печати);

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

д) копию страхового полиса гражданской ответственности в размере не менее 3000-кратного размера минимальной заработной платы, установленной на день получения лицензии.»;

в пункте 11:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Документы доставляются соискателем лицензии в центр в явочном порядке или в электронном виде через Единый портал.»;

в абзаце втором слова «Госкомконкуренции Республики Узбекистан» заменить словами «лицензирующего органа»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«При обращении в явочном порядке работник центра проверяет полноту заполнения заявления в соответствии с паспортом государственной услуги, утвержденным лицензирующим органом в установленном порядке.

После регистрации заявления, работник центра выдает соискателю лицензии расписку о получении заявления или проставляет соответствующую отметку на копии заявления, с указанием регистрационного номера заявления.

Лицензирующий орган самостоятельно получает необходимые для выдачи лицензии документы и информацию, имеющиеся в других уполномоченных органах в установленном порядке в соответствии со схемой электронного информационного взаимодействия при лицензировании риэлторской деятельности, определенной Кабинетом Министров Республики Узбекистан.»;

первое предложение абзаца второго пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Средства в размере 20 процентов от суммы сбора за рассмотрение заявления зачисляются на лицевой счет внебюджетного фонда Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, а оставшаяся часть средств зачисляется на счет лицензирующего органа.»;

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

в пункте 16:

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Состав экспертной комиссии утверждается Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан / Хокимом области (г.Ташкента) в соответствии с типовым составом комиссии, прилагаемым к настоящему Положению.»;

абзац второй считать абзацем третьим;

в абзаце первом пункта 19 после слов «на специальных бланках» дополнить словами «в соответствии с образцом, согласно приложению №2 к настоящему Положению.»;

в пункте 26:

из абзаца первого слова «-юридического лица» исключить;

абзац второй исключить;

второе предложение абзаца второго пункта 28 изложить в следующей редакции:

«Сумма сбора зачисляется во внебюджетный фонд лицензирующего органа» заменить словами «Средства в размере 20 процентов от суммы сбора за рассмотрение заявления зачисляются на лицевой счет внебюджетного фонда Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, а оставшаяся часть средств зачисляется на счет лицензирующего органа.»;

абзац второй пункта 29 изложить в следующей редакции:

«При выдаче дубликатов лицензии взимается сбор в половинном размере суммы, уплачиваемой за рассмотрение заявления соискателя лицензии о выдаче лицензии.Средства в размере 20 процентов от суммы сбора за рассмотрение заявления зачисляются на лицевой счет внебюджетного фонда Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, а оставшаяся часть средств зачисляется на счет лицензирующего органа.»;

в пункте 30 слова «лицензирующим органом» заменить словами «уполномоченным государственным органом в области риэлторской деятельности (далее – контролирующий орган)»;

в пункте 31:

в абзаце первом слова «лицензирующий орган» заменить словами «контролирующий орган»;

в абзаце третьем слово «внеплановые» заменить словом «краткосрочные»;

дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:

«привлекать специалистов соответствующего профиля для осуществления проверки соблюдения лицензионных требований и условий;»;

абзацы четвёртый-седьмой считать соответственно абзацами пятым-восьмым;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«направлять в лицензирующий орган материалы и предложения по результатам проверки для принятия решения о приостановлении, прекращении действия либо аннулировании лицензий в порядке, установленном законодательством.»;

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. По итогам проверки соблюдения лицензионных требований и условий проверяющими работниками контролирующего органа составляется акт в двух экземплярах, один из которых передается лицензиату, второй экземпляр остается у контролирущего органа.»;

пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания:

«Контролирующий орган в пределах своей компетенции при выявлении нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий направляет акт проверки о выявленных нарушениях с предложениями лицензирующему органу для принятия мер, определенных законодательством.»;

в пункте 35:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Лицензирующий орган формирует посредством комплекса информационных систем «Лицензия» реестр лицензий.»;

в абзаце третьем слова «юридического лица» заменить словом «лицензиата»;

абзац четвертый исключить;

абзацы пятый-девятый считать соответственно абзацами четвертым-восьмым.»;

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

Текст приложения изложить в следующей редакции:

«СХЕМА

лицензирования риэлторской деятельности

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

дополнить приложением №2 следующего содержания:

«Приложение № 2
к Положению

ОБРАЗЕЦ

бланка лицензии на право осуществления риэлторской деятельности

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

Дополнить приложением №3 следующего содержания:

«Приложение № 3
к Положению

ТИПОВОЙ СОСТАВ

экспертной комиссии по рассмотрению заявлений на получение лицензии на право осуществления риэлторской деятельности

Заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан / Заместитель Хокима области / г.Ташкента

-

Председатель комиссии

Заместитель начальника государственного налогового управления Республики

Каракалпакстан / области / г. Ташкента

-

Член комиссии

Заместитель начальника территориального управления Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан / области / г. Ташкенте

-

Член комиссии

Заместитель Председателя Комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Республики Каракалпакстан / Заместитель начальника территориального управления Госкомконкуренции

-

Секретарь комиссии

5. В подпункте «з» пункта 10 Положения о Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, утвержденном постановлением Кабинета Министров
от 23 июня 2017 г. № 419 (СП Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 118):

в абзаце втором слова «, оценочной и риэлторской» заменить словами «и оценочной»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

ведет реестр лицензий бирж, оценочных организаций и квалификационных сертификатов оценщиков и риэлторов;».

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting
Tadbir nomiAmalga oshirish mexanizmiAmalga oshirish muddatiIjrochilar
1Внесение проекта нормативно-правового акта на утверждениеВнесение проекта нормативно-правового акта на утверждение20.05.2018г.Госкомконкуренции
Hurmatli foydalanuvchi!

So`rovda ishtirok etish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

So`rovnoma natijalari