Hujjat nomi
О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Узбекистан
 To`liq ro'yxatga qaytish
×Hurmatli foydalanuvchi!

Siz tadbikorlik faoliyatini amalga oshirishga ta’sir etuvchi qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarga o’z izohlaringizni berishingiz mumkin. Berilgan izohlar muhokama qilish uchun Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida joylashtiriladi.

Shuningdek, Siz ishlab chiqilayotgan normativ-huquqiy hujjat loyihalari muhokamasiga oid ‎So’rovnomani to’ldirishingiz mumkin.

Berilgan izohlar va So’rovnomada bildirilgan takliflar tegishli normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiquvchilar — davlat va xo’jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan ko’rib chiqilishi shart.

Hujjat turiFarmon
Hujjatni qabul qiluvchi tashkilotO'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Hujjat muallifiO‘zbekiston Respublikasi Qishlоq хo‘jаligi vаzirligi
Muhokama boshlanishi (sana)2018-05-17 12:16:45
Muhokama yakunlanishi (sana)2018-06-01 23:59:00
Hujjat ko'rinishiNHH loyihasi
Hujjatning joriy holatiMuhokama jarayonida

ПРОЕКТ

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Узбекистан

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года № УП-5413 «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления сельским и водным хозяйством» и постановлениями Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года № ПП-3671«О мерах по организации деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан» и от 17 апреля 2018 года № ПП-3672 «О мерах по организации деятельности Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан»:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению №1.

2. Признать утратившими силу некоторые акты Президента Республики Узбекистан согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан З.Т.Мирзаева, министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Б.Т.Юсупова и министра водного хозяйства Республики Узбекистан Ш.Р.Хамраева.

Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Указу Президента Республики Узбекистан от «____»________ 20___ года № УП-_____

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,

вносимые в некоторые акты Президента Республики Узбекистан

1. В Указе Президента Республики Узбекистан от 6 января 1997 года № УП-1693 «О создании Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства при Кабинете Министров Республики Узбекистан»:

а) в наименовании Указа и абзаце первом пункта 1 слова «Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства при Кабинете Министров Республики Узбекистан», «Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства при Кабинете Министров Республики Узбекистан» заменить соответственно словами «Научно-производственного центра сельского хозяйства
и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан», «Научно-производственный центр сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан»;

б) в абзаце втором пункта 1 и пунктах 2-4 слова «Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства», «Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства» заменить соответственно словами «Научно-производственный центр сельского хозяйства и продовольственного обеспечения», «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

в) в пункте 2 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

2. В пункте 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 25 февраля 1997 года № УП-1713 «О создании Государственно-акционерной страховой компании «Узагросугурта»» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

3. В абзаце втором пункта 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 18 марта 1997 года № УП-1737 «О мерах по государственной поддержке дехканских и фермерских хозяйств и усилению их роли в продовольственном обеспечении страны» слова «Госкомпрогнозстата, Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, ассоциации «Узплодоовощвинпром», Узбекского научно-производственного центра по сельскому хозяйству» заменить словами «Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, акционерного общества «Узшаробсаноат», Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан».

4. В пункте 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 25 декабря 1998 года № УП-2160 «О дополнительных мерах по упорядочению ввоза и вывоза отдельных видов потребительских товаров» слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственному комитету ветеринарии Республики Узбекистан, Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан».

5. В пункте 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 20 августа 2002 года № УП-3114 «О механизме формирования цен на хлопок» слова «сельского и водного хозяйств» заменить словами «сельского хозяйства».

6. В абзаце первом пункта 4 Указа Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2003 года № УП-3226 «О важнейших направлениях углубления реформ в сельском хозяйстве» слова «сельского и водного хозяйств» заменить словами «сельского хозяйства».

7. В пункте 9 Указа Президента Республики Узбекистан от 27 октября 2003 года № УП-3342 «О концепции развития фермерских хозяйств на 2004 – 2006 годы» слова «сельского и водного хозяйств» заменить словами «сельского хозяйства».

8. В разделе I приложения к Указу Президента Республики Узбекистан от 9 декабря 2003 года № УП-3358 «О совершенствовании системы республиканских органов государственного управления»:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан».

9. В абзаце пятом пункта 2 Указа Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2007 года № УП-3932 «О мерах по коренному совершенствованию системы мелиоративного улучшения земель» слова «Министерством сельского и водного хозяйства» заменить словами «Министерством сельского хозяйства, Министерством водного хозяйства».

10. В абзаце первом пункта 3 Указа Президента Республики Узбекистан от 20 октября 2008 года № УП-4041 «О мерах по оптимизации посевных площадей и увеличению производства продовольственных культур» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

11. В пункте 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2011 года № УП-4301 «О мерах по соблюдению законности при реорганизации и оптимизации размеров земельных участков фермерских хозяйств» слова «сельского и водного хозяйств» заменить словами «сельского хозяйства».

12. В приложении № 5 к Указу Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Мирзаев З.Т. – заместитель Премьер-министра»

б) дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:

«Юсупов Б.Т. – министр сельского хозяйства Республики Узбекистан

Хамраев Ш.Р. – министр водного хозяйства Республики Узбекистан»;

в) абзацы десятый – пятидесятый считать соответственно абзацами двенадцатым – пятьдесят вторым.

13. В приложении № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2017 года № УП-5068 «О создании инновационного технопарка в Яшнабадском районе города Ташкента»:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан».

14. В приложении № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года № УП-5121 «О дальнейшем совершенствовании деятельности Фонда Президента Республики Узбекистан «Истеъдод» по повышению квалификации перспективных молодых педагогических и научных кадров»:

а) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Мирзаев З.Т.– заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан»;

б) дополнить пунктами 16-17 следующего содержания:

«16. Юсупов Б.Т. – министр сельского хозяйства Республики Узбекистан

17. Хамраев Ш.Р. – министр водного хозяйства Республики Узбекистан»;

в) пункты 16-42 считать соответственно пунктами 18-44.

15. В разделе «Состав Рабочей группы № 7 по проведению критического изучения и подготовке предложений по коренному реформированию системы государственного управления в сфере сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров» приложения № 4 к Указу Президента Республики Узбекистан от 8 сентября 2017 года № УП-5185 «Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан»:

а) в пунктах 13 и 19 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в пункте 21слово «Юсупов Б.Т.» заменить словом «Хаитов А.А.».

16. В пункте 8 Указа Президента Республики Узбекистан от 16 ноября 2017 года № УП-5241 «О мерах по кардинальному совершенствованию платежной дисциплины в сфере оказании услуг водоснабжения и водоотведения» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

17. В приложении № 3 к Указу Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2017 года «О мерах по коренному реформированию национальной системы оказания государственных услуг населению» № УП-5278:

а) в графе «Ответственные исполнители» позиции 10 слова «сельского
и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

б) в графе «Ответственные исполнители» позиции 11 слова «Министерство сельского и водного хозяйства» заменить словами «Государственный комитет Республики Узбекистан по лесному хозяйству».

18. В приложении № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан
от 25 января 2018 года № УП-5313 «О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования»:

а) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13.

по должности

заместитель министра сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

б) дополнить пунктом 14 следующего содержания;

«14.

по должности

заместитель министра водного хозяйства Республики Узбекистан»;

в) пункты 14-24 считать соответственно пунктами 15-25.

19. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 31 января 2006 года № ПП-272 «О мерах по совершенствованию системы обеспечения сельского хозяйства химическими препаратами по защите растений»:

а) в абзацах первом и седьмом пункта 1 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в абзаце втором пункта 6 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

20. В абзаце втором пункта 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2006 года № ПП-360 «Об упорядочении механизма поставки и реализации растительного масла и масложировой продукции» слова «сельского и водного хозяйств» заменить словами «сельского хозяйства».

21. В пункте 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 24 октября 2006 года № ПП-498 «О порядке и механизме реализации соглашения о разделе продукции в отношении узбекской части Аральского моря» слова «сельского и водного хозяйств» заменить словами «водного хозяйства».

22. Абзац третий пункта 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 15 ноября 2006 года № ПП-512 «О мерах по дальнейшему реформированию шелковой отрасли республики» изложить в следующей редакции:

«Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан об образовании в структуре его центрального аппарата управления шелководства, с предельной численностью 4 единиц».

23. В пункте 13 постановления Президента Республики Узбекистан от 16 января 2007 года № ПП-567 «О мерах по проведению геологоразведочных работ, разработке месторождений и добыче углеводородов на территориях Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона Республики Узбекистан» слова «сельского и водного хозяйств» заменить словами «водного хозяйства».

24. В абзаце первом пункта 14 Положения о порядке организации работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрометеорологическими и геологическими явлениями, утвержденном постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-585 от 19 февраля 2007 года слова «сельского и водного хозяйств» заменить словами «водного хозяйства».

25. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 31 октября 2007 года № ПП-718 «Об организации деятельности Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель при Кабинете Министров Республики Узбекистан»:

а) в приложении № 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Мирзаев З.Т. – заместитель Премьер-министра, председатель Совета»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Хамраев Ш.Р. – министр водного хозяйства»;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«Юсупов Б.Т. – министр сельского хозяйства»;

абзацы двенадцатый-восемнадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым-девятнадцатым;

в абзаце восемнадцатом слова «Министерства сельского и водного хозяйства» исключить;

б) в абзаце третьем пункта 7, абзацах третьем и девятом пункта 8, абзаце шестом пункта 9, абзаце пятом пункта 10, абзацах третьем-пятом пункта 12 приложении № 3 слова «сельского и водного хозяйств» заменить словами «водного хозяйства».

26. В преамбуле, абзацах втором, третьем, четвертом, шестом пункта 1 и в наименовании приложения постановления Президента Республики Узбекистан от 5 ноября 2007 года № ПП-723 «О мерах по совершенствованию механизма платежей за электроэнергию, потребляемую водохозяйственными организациями» слова «сельского и водного хозяйств» заменить словами «водного хозяйства».

27. Пункт 2 приложения № 5 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2008 года № ПП-832 «О мерах по дальнейшему развитию и модернизации сельскохозяйственного машиностроения» изложить в следующей редакции:

«2.

по должности

первый заместитель министра сельского хозяйства, заместитель председателя комиссии».

28. В пункте 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2008 года № ПП-842 «О дополнительных мерах по усилению стимулирования увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширению производства животноводческой продукции» слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Ассоциации фермерских хозяйств» заменить словами «Министерству сельского хозяйства Республики Узбекистан, Совету фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана».

29. В абзаце втором пункта 2, пунктах 4, 5 постановления Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2009 года № ПП-1052 «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Реконструкция насосной станции «Гульбахор 1к» в Андижанской области»» слова «сельского и водного хозяйств» заменить словами «водного хозяйства».

30. В пункте 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 25 марта 2010 года № ПП-1310 «О присоединении к международному договору» слова «сельского и водного хозяйств» заменить словами «сельского хозяйства».

31. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 6 ноября 2012 года № ПП-1849 «О мерах по реализации проекта «Реабилитация магистральных оросительных каналов Ташсакинской системы Хорезмской области» с участием Исламского банка развития»:

а) в абзаце втором пункта 2 слова «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Комплекс по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма Кабинета Министров Республики Узбекистан»;

б) в пункте 6 слова «министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «руководителя Агентства по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»;

в) в пункте 7:

в абзаце втором слова «Центром реализации инвестиционных проектов в сельском и водном хозяйстве при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (далее – Центр)» заменит словами «Агентством по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения (далее – Агентство)»;

в абзаце втором слово «Центра» заменить словом «Агентства»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Министерству водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с хокимиятом Хорезмской области обеспечить выделение помещения в г. Ургенче для передачи Агентству в безвозмездное пользование»;

г) в пунктах 11 и 12 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Агентства по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»;

д) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Министерству занятости и трудовых отношений обеспечить по заявкам Агентства по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения в установленном порядке выдачу (продление) разрешений на привлечение в Республику Узбекистан квалифицированных специалистов, участвующих в реализации указанного проекта».

32. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2014 года № ПП-2125 «О совершенствовании деятельности Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства»:

а) в наименовании постановления и приложений № 1 и 2 слова «Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства» заменить словами «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

б) в абзацах первом пунктов 1 и 3, пунктах 4, 6 слова «Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства» заменить словами «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

в) в абзаце первом пункта 2 слова «сельского и водного хозяйства», «Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства» заменить соответственно словами «сельского хозяйства», «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения».

33. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2014 года № ПП–2164 «О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и предоставлением государственных услуг»:

а) в графе «Орган, уполномоченный выдавать лицензии и документы разрешительного характера» приложения № 2:

в позиции 13 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Госкомветеринарии»;

в позиции 18 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Госкомлес»;

б) в графе «Орган, уполномоченный выдавать лицензии и документы разрешительного характера» позициях 3 и 29 приложения № 4 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Госкомветеринарии»;

в) в графе «Лицензирующий орган» позиции 10 приложения № 5 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Госкомветеринарии».

34. В абзаце третьем пункта 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ПП-2172 «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Реконструкция насосной станции «Кенимех-1»
в Навоийской области»» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

35. В абзаце третьем пункта 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ПП-2173 «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Реконструкция насосной станции «Касаба»
в Навоийской области»» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

36. В абзаце третьем пункта 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 13 мая 2014 года № ПП-2175 «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Реконструкция насосной станции «Кукумбай»
в Наманганской области»» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

37. В графе «Орган, уполномоченный выдавать документ субъекту предпринимательства» приложения № 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 28 сентября 2015 года № ПП-2412 «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка оказания государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу «одно окно»»:

а) в позиции 15 слово «Минсельводзох» заменить словом «Минводхоз»;

б) в позиции 16 слово «Минсельводзох» заменить словом «Госкомлес».

38. В абзацах первом и девятом пункта 1, абзаце первом пункта 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2016 года № ПП-2505 «О мерах по дальнейшему развитию сырьевой базы, углублению переработки плодоовощной и мясомолочной продукции, увеличению производства и экспорта продовольственных товаров в 2016 – 2020 годах» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

39. В абзацах первом пунктов 1 и 7 постановления Президента Республики Узбекистан от12 апреля 2016 года № ПП-2520 «О мерах по совершенствованию системы закупок и использования плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

40. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 1 июня 2016 года № ПП-2539 «О мерах по организации и проведению на ежегодной основе международной плодоовощной ярмарки»:

а) в абзаце первом пункта 1 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) абзац пятый приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«Юсупов Б.Т. – министр сельского хозяйства».

41. В пункте 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 22 сентября 2016 года № ПП-2607 «О мерах по реализации инвестиционного проекта «Проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Сечанкуль, Акджар и Чимбай, а также разработка месторождений Урга, Акчалакской и Чандырской группы»» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

42. В тексте на узбекском языке постановления Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2016 года № ПП-2691«О дальнейшем совершенствовании деятельности местных исполнительных органов власти»:

а) в блоке «Ҳокимнинг қишлоқ ва сув хўжалиги масалалари бўйича ўринбосари – Қишлоқ ва сув хўжалиги бошқармаси бошлиғи»приложения № 1 слова «– Қишлоқ ва сув хўжалиги бошқармаси бошлиғи» исключить;

б) в приложении № 2а:

блок «Ҳоким ўринбосари – қишлоқ ва сув хўжалиги бўлими бошлиғи***» исключить;

слова «***Қувасой шаҳар ҳокимлигига тегишли» исключить;

а) в приложениях № 2б и 2в блок «Ҳоким ўринбосари – қишлоқ ва сув хўжалиги бўлими бошлиғи» исключить.

43.В постановлении Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2016 года № ПП-2692 «О дополнительных мерах по ускоренному обновлению физически изношенного и морально устаревшего оборудования, а также сокращению производственных затрат предприятий отраслей промышленности»:

а) в графе «Наименование организаций» позиции 18 приложения № 1 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»;

б) в графе «Наименование организаций» позиции 17 приложения № 3 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз».

44. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 18 января 2017 года № ПП-2731 «О Государственной программе по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы»:

а) в абзаце третьем пункта 2 слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерству сельского хозяйства, Министерству водного хозяйства»;

б) в приложении № 1:

в графе «Ответственные» позициях 9, 62, 63 слова «Министерство сельского и водного хозяйства» заменить словом «Госкомлес»;

в) в графе «Ответственные» позициях 64-67 слова «Минсельводхоз», «Министерство сельского и водного хозяйства» заменить соответственно словами «Минводхоз», «Министерство водного хозяйства»;

г) в приложении № 2:

в пункте 6 слова «– министр сельского и водного хозяйства» исключить;

дополнить пунктами 81 и 82 следующего содержания:

«81. Юсупов Б.Т. – министр сельского хозяйства

82. Хамраев Ш.Р. – министр водного хозяйства».

45. В графе «Ответственные органы» позиции 3 приложения № 3 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 1 февраля 2017 года № ПП-2750 «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов оказания государственных услуг субъектам предпринимательства» слова «Минсельводхоз (Вахабов А.Дж.)» заменить словами «Минводхоз (Хамраев Ш.Р.)».

46. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 10 февраля 2017 года № ПП-2769 «О дополнительных мерах по развитию фундаментальных и прикладных исследований, а также инновационных работ в области геномики и биоинформатики»:

а) в абзаце четвертом пункта 7 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в приложении № 1:

в графе «Ответственные исполнители» позициях 3-8, 16 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз»;

в графе «Ответственные исполнители» позиции 10 слова «Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства» заменить словами «Научно-производственный центр сельского хозяйства и продовольственного обеспечения».

47. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 16 марта 2017 года № ПП-2841 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в животноводстве»:

а) в абзаце четвертом пункта 8 слова «по согласованию с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» исключить;

б) в абзаце втором пункта 9 слова «решением министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан по согласованию с» исключить.

48. В пункте 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2017 года № ПП-2856 «О мерах по организации деятельности ассоциации «Узбекипаксаноат»» слова «Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства труда» заменить словами «Министерства сельского хозяйства, Министерство занятости и трудовых отношений».

49. В абзаце первом пункта 14 постановления Президента Республики Узбекистан от 1 мая 2017 года № ПП-2939 «О мерах по совершенствованию системы управления рыбной отраслью» слова «совместно с Министерством сельского и водного хозяйства» исключить.

50. В абзаце первом пункта 2 и в пункте 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 2 мая 2017 года № ПП-2947 «О программе мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017 - 2021 годы» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

51. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 4 мая 2017 года № ПП-2954 «О мерах по упорядочению контроля и учета рационального использования запасов подземных вод на 2017 – 2021 годы»:

а) в графе «Ответственные исполнители» позициях 10-12 приложения № 1 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»;

б) наименование приложения № 9 изложить в следующей редакции:

«ПАРАМЕТРЫ

капитального ремонта дренажных скважин в городах и районных центрах, закрепленных за Управлениями насосных станции и энергетики при Бассейновых управлений ирригационных систем Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан на 2018 — 2020 годы»;

в) в наименовании приложения № 10 слова «сельского и» исключить

г) абзац шестой приложения № 12 изложить в следующей редакции:

«Хамраев Ш.Р. – министр водного хозяйства».

52. В абзаце девятом пункта 7 постановления Президента Республики Узбекистан от 11 мая 2017 года № ПП-2966 «Об организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по лесному хозяйству» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

53. В графе «Ответственные исполнители» позиции 54 приложения № 7 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2017 года № ПП–3001 «О мерах по организации деятельности Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан» слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз».

54. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2017 года № ПП-3003 «О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки инженерно-технических кадров для отраслей сельского и водного хозяйства»:

а) в абзаце пятом пункта 6 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «высшего и среднего специального образования»;

б) в абзаце первом пункта 13 слова «при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» исключить;

в) в абзаце третьем пункта 16 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «высшего и среднего специального образования»;

г) пункт 18 признать утратившим силу;

д) в пункте 19 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

е) в абзаце первом пункта 22 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «высшего и среднего специального образования»;

ж) в приложении № 1:

в абзаце первом слова «– министр сельского и водного хозяйства» исключить;

дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«Юсупов Б.Т. – министр сельского хозяйства

Хамраев Ш.Р. – министр водного хозяйства»;

абзацы четвертый – двадцать шестой считать соответственно абзацами шестым –двадцать восьмым;

з) в приложении № 3 блок «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить блоком «Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан»;

и) в приложении № 5:

в графе «Ответственные исполнители» позициях 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 20 и 21 слово «Минсельводхоз» заменить словами «Минводхоз, Минсельхоз»;

в графах «Механизм реализации и форма представляемого документа» и «Ответственные исполнители» позиции 16 слово «Минсельводхоза», «Минсельводхоз» заменить соответственно словами «Минсельхоза, Минводхоза», «Минсельхоз, Минводхоз»;

в позициях 17-19 слово «Минсельводхоз» исключить

к) в приложении № 8:

в наименовании приложения слова «при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» исключить;

в абзаце первом слова «– министр сельского и водного хозяйства» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Хамраев Ш.Р.

министр водного хозяйства Республики Узбекистан, заместитель председателя Совета»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Юсупов Б.Т. – министр сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

абзацы четвертый – пятнадцатый считать соответственно абзацами пятым –шестнадцатым;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«Сулайманова Р.Х.

главный юрисконсульт Министерства высшего
и среднего специального образования Республики Узбекистан, секретарь Совета»;

л) в приложении № 9:

в абзаце первом слова «– министр сельского и водного хозяйства» исключить;

дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

«Хамраев Ш.Р. – министр водного хозяйства Республики Узбекистан

Юсупов Б.Т. – министр сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

абзацы третий – пятнадцатый считать соответственно абзацами пятым – семнадцатым;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«Халиков А.Ж

начальник главного управления подготовки кадров
и организационно-методического обеспечения высших образовательных учреждений Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, секретарь Рабочей группы».

55. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2017 года № ПП-3012 «О программе мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017 — 2021 годы»:

а) в абзацах первом и седьмом пункта 2 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

б) в наименовании приложения № 6 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

в) абзац четвертый приложения № 7 изложить в следующей редакции:

«по должности – первый заместитель министра водного хозяйства».

56. В графе «Ответственные исполнители» позициях 5-9 приложения № 6 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года № ПП-3024 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

57. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 1 июня 2017 года № ПП-3026 «О мерах по организации деятельности Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан»:

а) в абзаце втором пункта 4 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) абзацы первый и второй приложения № 12 изложить в следующей редакции:

«Мирзаев З.Т.

заместитель Премьер-министра, председатель комиссии

по должности

первый заместитель министра сельского хозяйства, заместитель председателя комиссии».

58. В пункте 1 и абзаце первом пункта 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 15 июня 2017 года № ПП-3057 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта в Республике Узбекистан» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

59. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 16 июня 2017 года № ПП–3067 «О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур реализации объектов государственной собственности»:

а) в приложении № 1:

позицию «Министерство сельского и водного хозяйства» заменить позицией «Министерство водного хозяйства»;

пункты 11 и 13 исключить;

б) в приложении № 2:

позицию «Министерство сельского и водного хозяйства» заменить позицией «Министерство водного хозяйства»;

пункты 16, 18, 20, 21, 25, 27, 43, 45, 50, 74, 76-84 исключить.

60. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 23 июня 2017 года № ПП-3082 «О неотложных мерах по надежному обеспечению населения республики основными видами социально-значимых продовольственных товаров»:

а) в приложении № 1:

в абзаце третьем слова «– министр сельского и водного хозяйства» исключить;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«Юсупов Б.Т. – министр сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

абзацы седьмой – восемнадцатый считать соответственно абзацами
восьмым – девятнадцатым;

б) в абзаце седьмом приложения № 2 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

61. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2017 года № ПП-3096 «Об организации деятельности Фонда целевого финансирования государственных закупок сельскохозяйственной продукции и оснащения техникой сельского хозяйства при Кабинете Министров Республики Узбекистан»:

а) в приложении № 1:

в абзаце первом слова «– министр сельского и водного хозяйства» исключить;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Юсупов Б.Т. – министр сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

в абзаце шестом слово «Юсупов Б.Т.» заменить словом «Хаитов А.А.»;

абзацы четвертый – одиннадцатый считать соответственно абзацами пятым – двенадцатым;

б) в абзаце седьмом пункта 8 и абзаце четвертом пункта 12 приложения № 3 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

62. Пункт 11 приложения № 1 текста на узбекском языке постановления Президента Республики Узбекистан от 11 июля 2017 года № ПП-3124 «О мерах по организации хокимиятов города Хива Хорезмской области и города Шахрисабз Кашкадарьинской области» изложить в следующей редакции:

«11. Хамраев Ш.Р. – Сув хўжалиги вазири».

63. В тексте на узбекском языке постановления Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года № ПП-3151 «О мерах по дальнейшему расширению участия отраслей и сфер экономики в повышении качества подготовки специалистов с высшим образованием»:

а) в графе «Комплекс раҳбарлари, мутасадди раҳбарлар» позиции 4 приложения № 1 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазири –» исключить;

б) в приложении № 3:

в графе «Масъул вазирлик ва идоралар» позициях 2, 7 и 8 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги,» исключить;

в графе «Масъул вазирлик ва идоралар» позициях 3, 6, 9-12, 19 и 20 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирл

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

64. В приложении № 2 к Регламенту аппарата Президента Республики Узбекистан, утвержденному постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 июля 2017 года № ПП-3161:

а) позицию 29 изложить в следующей редакции:

«29. Министерство сельского хозяйства»;

б) дополнить позицией 291 следующего содержания:

«291. Министерство водного хозяйства».

65. В графе «Ответственные исполнители» позициях 4, 17 и 21 приложения № 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года № ПП-3190 «О мерах по совершенствованию проведения научных исследований в области сейсмологии, сейсмостойкого строительства и сейсмической безопасности населения и территории Республики Узбекистан» слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз».

66. В графе «Ответственные исполнители» позициях 14, 16 и 17 приложения № 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года № ПП-3217 «О первоочередных мерах по развитию сферы туризма на 2018-2019 годы» слова «Минсельводхоз (Вахабов)» заменить словами «Минсельхоз (Юсупов).

67. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 15 сентября 2017 года № ПП-3281 «О мерах по рациональному размещению сельскохозяйственных культур и прогнозных объемах производства сельскохозяйственной продукции в 2018 году»:

а) в абзацах первом пунктов 1, 5, 8, 15, 18, абзаце шестом пункта 14 и пунктах 3, 9, 13 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в абзаце первом пункта 7 и пункте 23 слова «– министра сельского и водного хозяйства» исключить;

в) в абзацах первом пунктов 11 и 12 слова «– министр сельского и водного хозяйства» и «– министру сельского и водного хозяйства» исключить.

68. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 16 сентября 2017 года № ПП-3282 «О мерах по реализации проекта «Управление водными ресурсами в Ферганской долине. Фаза 2» с участием Всемирного банка»:

а) в пункте 2:

в абзаце втором слова «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Комплекс по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма Кабинета Министров Республики Узбекистан»;

в абзаце третьем слова «Центр реализации инвестиционных проектов в сельском и водном хозяйстве при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (далее – Центр)» заменить словами «Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения (далее – Агентство)»;

в абзацах четвертом и пятом слова «Центру» и «Центра» заменить соответственно словами «Агентству» и «Агентства»;

б) в пунктах 5 и 14 слова «министра сельского и водного хозяйства З.Т.Мирзаева» заменить словами «председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям С.Р.Холмурадова»;

в) в пункте 8 слова «совместно с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» исключить;

г) в пунктах 11-13 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Агентства по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения».

69. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 16 сентября 2017 года № ПП-3283 «О мерах по реализации проекта «Развитие сектора животноводства в Республике Узбекистан» с участием Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития»:

а) в пункте 2:

в абзаце третьем слова «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить «Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»;

в абзаце четвертом слова «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Комплекс по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма Кабинета Министров Республики Узбекистан»;

б) в пунктах 5 и 12 слова «министра сельского и водного хозяйства З.Т.Мирзаева» заменить словами «председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям С.Р.Холмурадова»;

в) в абзаце третьем пункта 6 слова «Агентством по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Агентством по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»;

г) в пунктах 10 и 11 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Агентства по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения».

70. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 25 сентября 2017 года № ПП-3286 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы охраны водных объектов»:

а) в абзаце третьем пункта 1 и в абзаце первом пункта 4 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

б) в пункте 7 приложения слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

71. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 6 октября 2017 года № ПП-3313 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности государственного унитарного предприятия «Узмелиомашлизинг»»:

а) в абзаце седьмом пункта 1 и в пункте 10 слова «– министра сельского и водного хозяйства» исключить;

б) в абзацах втором и пятом пункта 6 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

в) в приложении № 2;

в абзацах первом и пятом пункта 3 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

в приложении к Положению о порядке приобретения и предоставления ГУП «Узмелиомашлизинг» в лизинг мелиоративной и иной техники, машин, оборудования и других средств механизации:

блок «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить блоком «Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан»;

в пункте 7 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

72. В графе «Ответственные исполнители» приложения № 7 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 10 октября 2017 года № ПП-3318 «Об организационных мерах по дальнейшему развитию деятельности фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель»:

а) в позиции 12 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

б) в позиции 13 слова «Министерство сельского и водного хозяйства (Т.Сафаров)» заменить словами «Министерство сельского хозяйства (Б.Юсупов)»;

а) в позициях 17 и 33 слова «Министерство сельского и водного хозяйства (А.Вахабов)» заменить словами «Министерство сельского хозяйства (Б.Юсупов)».

73. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 16 октября 2017 года № ПП-3327 «О мерах по дальнейшему развитию отрасли пчеловодства в республике»:

а) в пунктах 1, 5 и 7 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в приложении № 3:

абзаце первом слова «министр сельского и водного хозяйства,» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«по должности – первый заместитель министра сельского хозяйства»;

в) в графе «Ответственные» позициях 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5 приложения № 4 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

74. В абзаце первом пункте 1 и в абзаце четвертом пункта 4 постановления Президента Республики Узбекистан от 20 октября 2017 года № ПП-3344 «О дополнительных мерах по обеспечению продовольственной безопасности в республике и дальнейшему совершенствованию деятельности Ассоциации «Узбекозиковкатзахира»» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

75. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 1 ноября 2017 года № ПП-3365 «О мерах по дальнейшему укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности»;

а) в абзаце первом пункта 2 слова «Министерству сельского и водного хозяйства,» исключить;

б) в пункте 4:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«реконструкции и капитального ремонта зданий и корпусов научно-исследовательских учреждений Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан – средства Фонда поддержки высших образовательных учреждений сельскохозяйственного направления, внебюджетные средства научно-исследовательских учреждений и собственные средства соответствующих организаций»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«оснащения научно-исследовательских учреждений Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан офисной и лабораторной мебелью –внебюджетные средства соответствующих научно-исследовательских учреждений, а также гранты международных финансовых институтов, организаций и стран-доноров, другие источники, не запрещенные законодательством»;

в) в пункте 5 слова «и Министерства сельского и водного хозяйства» исключить;

г) в абзаце третьем пункта 6 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и» исключить;

д) в графе «Ответственные исполнители» позициях 9, 11 и 33 приложения № 1 слова «Министерство сельского и водного хозяйства» исключить;

е) в приложении № 3:

позицию «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить позицией «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан»;

блок «ИТОГО по Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» блоком «ИТОГО по Научно-производственному центру сельского хозяйства и продовольственного обеспечения».

76. В тексте на узбекском языке постановления Президента Республики Узбекистан от 3 ноября 2017 года № ПП-3375 «О мерах по организации Ташкентского района в составе Ташкентской области, а также Янгиюльского, Ахангаранского и Нурафшанского городских хокимиятов областного подчинения»:

а) пункт 10 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«10. Хамраев Ш.Р. – Сув хўжалиги вазири»;

б) в графе «Ташкилот номи» позиции 2 приложения № 2 слова «ва сув» исключить.

77. В абзаце первом пункта 8 постановления Президента Республики Узбекистан от 14 ноября 2017 года № ПП-3386 «О мерах по совершенствованию конкурентной среды, искоренению условий для злоупотребления и хищений в сфере обеспечения топливно-энергетическими ресурсами и другой высоколиквидной продукцией, укреплению платежной дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

78. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 27 ноября 2017 года № ПП-3405 «О Государственной программе развития ирригации и улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель на период 2018-2019 годы»:

а) в абзаце первом пункта 1 слова «Министерством сельского и водного хозяйства» заменить словами «Министерством водного хозяйства, Министерством сельского хозяйства»;

б) в пункте 2 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (Хамраев Ш.Р., Вахабов А.Д.)» заменить словами «Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан (Хамраев Ш.Р.), Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан (Юсупов Б.Т.)»;

в) в пунктах 5, 7 и в абзаце втором пункта 6 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

г) в абзаце четвертом пункта 8 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

д) в пункте 10 слова «– министра сельского и водного хозяйства» исключить;

е) в приложении № 1:

в графе «Ответственные исполнители» позициях 1 и 2 слова «Минсельводхоз (А. Вахабов, Ш. Хамраев)» заменить словами «Минводхоз (Ш. Хамраев), Минсельхоз (Б. Юсупов»;

в графах «Форма реализации» и «Ответственные исполнители» позициях 3, 5, 8, 9,10 слова «Минсельводхоза», «Минсельводхоз» заменить соответственно словам «Минводхоза», «Минводхоз»;

в графе «Ответственные исполнители» позиции 4 слово «Минсельводхоз (А. Вахабов)» заменить словами «Минводхоз (Ш. Хамраев), Минсельхоз (Б. Юсупов)»;

в графах «Форма реализации» и «Ответственные исполнители» позициях 6 и 7 слова «Минсельводхоза», «Минсельводхоз (А.Вахабов)» заменить соответственно словами «Минводхоза», «Минводхоз (Ш.Хамраев)»;

в позиции 11:

в графе «Мероприятия» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

в графах «Форма реализации» и «Ответственные исполнители» слова «Минсельводхоза», «Минсельводхоз» заменить соответственно словам «Минводхоза», «Минводхоз»;

в графе «Ответственные исполнители» позициях 12–20, 22–24 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»;

ж) в наименовании приложения № 11 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

79. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 4 января
2018 года № ПП-3459 «О дополнительных мерах по дальнейшему повышению технической оснащенности сельского хозяйства»:

а) в пунктах 1, 12 и в абзаце первом пункта 9 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в пункте 14 слова «– министра сельского и водного хозяйства» исключить.

80. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 12 января 2018 года № ПП-3472 «О мерах по дальнейшему развитию шелковой отрасли в республике»:

а) в абзаце первом пункта 8 слова «Министерству сельского и водного хозяйства,» исключить;

б) в пункте 14 слова «– министра сельского и водного хозяйства» исключить.

81. В абзаце первом пункта 9 постановления Президента Республики Узбекистан от 12 января 2018 года № ПП-3473 «Об организации работ
по реализации инвестиционного проекта «Строительство горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак»» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

82. В графе «Ответственные исполнители» позиции 3 приложения к постановлению Президента Республики Узбекистан от 19 января 2018 года № ПП-3484 «О мерах по ускоренному развитию масложировой отрасли» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

83. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2018 года № ПП-3505 «О дополнительных мерах по увеличению объемов выращивания рыбной продукции в 2018 году»:

а) в абзацах первом пунктов 2, 4 и 9 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

б) в пункте 3:

в абзаце втором слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

в абзаце третьем слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

в) в пункте 12 слова «– министра сельского и водного хозяйств» исключить.

84. В пункте 1 и абзаце первом пункта 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2018 года № ПП-3603 «О мерах по ускоренному развитию каракулеводческой отрасли» слова «Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства» заменить словами «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан».

85. В пункте 12 постановления Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года № ПП-3672 «О мерах по организации деятельности Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан», слова «Юнусабадский район» заменить словами «Мирзо Улугбекский район».

86. В распоряжении Президента Республики Узбекистан от 9 марта 2015 года № Р-4421 «О разработке программы по дальнейшему совершенствованию дренажной системы, улучшению мелиоративного состояния и снижению уровня грунтовых вод, развитию инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры города Гулистана на 2015 - 2019 годы»:

а) в абзаце первом пункта 2 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

б) абзац седьмой приложения изложить в следующей редакции:

«Хамраев Ш.Р. – министр водного хозяйства».

87. В пункте 3 распоряжения Президента Республики Узбекистан от 24 марта 2017 года № Р-4881 «О мерах по дальнейшей поддержке предприятий шелковой отрасли республики» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting
Tadbir nomiAmalga oshirish mexanizmiAmalga oshirish muddatiIjrochilar
1Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш"Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш, шунингдек, баъзиларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида"ги Фармон17.05.2018Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
2Ягона порталда норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини жойлаштиришЯгона порталда муҳокама ўтказилиши тўғрисида хабарномани, жадвални, норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини, муҳокама иштирокчилари учун сўровномани жойлаштириш17.05.2018Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
3Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси бўйича муҳокама қилиш Ягона порталдан тушган таклифларни кўриб чиқиш ва муҳокама қилиш 17.05.2018-01.06.2018Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Ягона портал фойдаланувчилари
Hurmatli foydalanuvchi!

So`rovda ishtirok etish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

So`rovnoma natijalari