Hujjat nomi
О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан
 To`liq ro'yxatga qaytish
×Hurmatli foydalanuvchi!

Siz tadbikorlik faoliyatini amalga oshirishga ta’sir etuvchi qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarga o’z izohlaringizni berishingiz mumkin. Berilgan izohlar muhokama qilish uchun Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida joylashtiriladi.

Shuningdek, Siz ishlab chiqilayotgan normativ-huquqiy hujjat loyihalari muhokamasiga oid ‎So’rovnomani to’ldirishingiz mumkin.

Berilgan izohlar va So’rovnomada bildirilgan takliflar tegishli normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiquvchilar — davlat va xo’jalik boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan ko’rib chiqilishi shart.

Hujjat turiQaror
Hujjatni qabul qiluvchi tashkilotO'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
Hujjat muallifiO‘zbekiston Respublikasi Qishlоq хo‘jаligi vаzirligi
Muhokama boshlanishi (sana)2018-05-17 12:43:44
Muhokama yakunlanishi (sana)2018-06-01 23:59:00
Hujjat ko'rinishiNHH loyihasi
Hujjatning joriy holatiMuhokama jarayonida

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан

(Указ Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года № УП-5418 «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления сельским и водным хозяйством» и постановления Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года № ПП-3671 «О мерах по организации деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан» и от 17 апреля 2018 года № ПП-3672 «О мерах по организации деятельности Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан»)

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года № УП-5418 «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления сельским и водным хозяйством» и постановлений Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 года № ПП-3671 «О мерах по организации деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан» и от 17 апреля 2018 года № ПП-3672 «О мерах по организации деятельности Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан» Кабинет Министров постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 1;

2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 2;

3. Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан З.Т. Мирзаева, министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Б.Т.Юсупова и министра водного хозяйства Республики Узбекистан Ш.Р.Хамраева.

Премьер-министр

Республики Узбекистан А. Арипов

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Кабинета Министров от «____» _______ 20___ года № ___

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан

1. В пункте 3 постановления Кабинета Министров от 16 декабря 1996 года № 446 «О недостатках в учебно-воспитательной работе среди студентов Ташкентского педиатрического медицинского института» слова
«, Министерству сельского и водного хозяйства» исключить.

2. В постановлении Кабинета Министров от 25 декабря 1996 года № 458 «Вопросы организации семеноводства зерновых колосовых культур в Андижанской области»:

а) в пункте 1 слова «Министерства сельского и водного хозяйства, Узбекской академии сельскохозяйственных наук» заменить словами «Министерства сельского хозяйства, Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан»;

б) в абзацах первом пунктов 2 и 5, абзаце втором пункта 3 и в пункте 6 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

в) в пункте 10 слова «Узбекской академии сельскохозяйственных наук» заменить словами «Научно-производственный центр сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан».

3. В абзацах третьем пунктов 12, 16, абзацах первом пунктов 13, 17, 20, абзаце втором пункта 15 и в пункте 14 Устава внутреннего водного транспорта Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 25 февраля 1997 года № 106 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

4. В постановлении Кабинета Министров от 12 марта 1997 года № 136 «Вопросы организации деятельности Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства при Кабинете Министров Республики Узбекистан»:

а) в наименовании постановления слова «Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства при Кабинете Министров Республики Узбекистан» заменить словами «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан»;

б) абзац второй пункта 1 исключить;

в) в абзаце третьем пункта 3 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

г) пункт 6 и приложение № 5 признать утратившими силу.

5. В пункте 13 постановления Кабинета Министров от 28 апреля 1997 года № 215 «О вопросах организации исполнения Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по государственной поддержке личных подсобных и дехканских хозяйств и усилению их роли в продовольственном обеспечении страны»» слова «Ассоциации дехканских и фермерских хозяйств совместно с Узбекским научно-производственным центром сельского хозяйства, Министерством сельского и водного хозяйства» заменить словами «Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана совместно с Научно-производственным центром сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан,Министерством сельского хозяйства».

6. В пункте 1 постановления Кабинета Министров от 25 августа 1997 года № 413 «О создании Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых на орошаемых землях» слова «Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства, Министерства сельского и водного хозяйства» заменить словами «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан, Министерства сельского хозяйства».

7. В пункте 5 постановления Кабинета Министров от 13 октября 1997 года № 476 «О введении в строй и обеспечении бесперебойной работы Самаркандской сигаретной фабрики СП «УЗБАТ А.О.»» слова «сельского
и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

8. В Положении о порядке разработки и ведения Государственного водного кадастра Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 7 января 1998 года № 11:

а) по тексту положения слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз» в соответствующем падеже;

б) в наименовании раздела «Функции Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан по ведению Государственного водного кадастра», пункте 12 и абзаце первом пункта 40 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

9. В абзаце третьем пункта 4 и абзаце четвертом пункта 5 постановления Кабинета Министров от 5 марта 1998 года № 97 «О мерах по повышению качества государственных испытаний сельскохозяйственной техники и технологий» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

10. В абзацах втором пунктов 1 и 2 постановления Кабинета Министров от 3 июля 1998 года № 281 «Об организационных мерах по реализации законодательных актов в области углубления экономических реформ в сельском хозяйстве» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

11. В постановлении Кабинета Министров от 5 июля 1998 года № 301 «О порядке оплаты акций государственно-акционерных машинно-тракторных парков путем передачи на баланс машинно-тракторного парка сельскохозяйственной техники»:

а) в абзаце первом пункта 1 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в абзаце седьмом пункта 2, абзаце четвертом пункта 7, абзаце третьем пункта 11 приложения слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

12. В постановлении Кабинета Министров от 25 ноября 1998 года № 491 «О программе сортообновления и сорторазмещения хлопчатника на 1999-2000 годы»:

а) в абзаце третьем пункта 1 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова «Министерство сельского и водного хозяйства, Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства» заменить словами «Министерство инновационного развития, Научно-производственный центр сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

в абзаце четвертом слова «Министерства сельского и водного хозяйства» заменить словами «Министерства инновационного развития»;

абзацы шестой, девятый и десятый исключить;

в) в абзаце первом пункта 4 слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, ассоциации «Узгосхлопкопромсбыт» заменить словами «Министерству инновационного развития Республики Узбекистан, АО «Узпахтасаноат»».

13. В пункте 1 постановления Кабинета Министров от 25 февраля 1999 года № 82 «О мерах по совершенствованию племенного дела в животноводстве»:

а) в абзаце первом слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) абзац третий исключить.

14. В пункте 2 и абзаце втором пункта 3 постановления Кабинета Министров от 13 июля 1999 года № 343 «О расширении международных полетов гражданской авиации» слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан», «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить соответственно словами «Государственному комитету ветеринарии Республики Узбекистан», «Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан».

15. В постановлении Кабинета Министров от 31 августа 1999 года № 408 «Об утверждении Порядка электроснабжения насосных станций для накопления водных ресурсов, орошения посевных площадей и осуществления расчетов за потребляемую электроэнергию»:

а) в преамбуле слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

б) в приложении:

в пункте 1 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

в пункте 4 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

по тексту приложения слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз» в соответствующем падеже.

16. Абзац третий приложения № 1 постановления Кабинета Министров от 15 ноября 1999 года № 495 «О Национальной комиссии Республики Узбекистан по Международной гидрологической программе ЮНЕСКО» изложить в следующей редакции:

«Хамраев Ш.Р.

министр водного хозяйства Республики Узбекистан, заместитель председателя комиссии».

17. В постановлении Кабинета Министров от 16 ноября 1999 года № 499 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О безопасности гидротехнических сооружений» (СП Республики Узбекистан, 1999 г., № 11, ст. 66):

а) в пункте 2 и абзаце первом пункта 5 слова «сельского и водного хозяйства заменить словами «водного хозяйства»;

б) в пунктах 12 и 13 приложения № 2 слова «сельского и водного хозяйства заменить словами «водного хозяйства».

18. В пункте 8 постановления Кабинета Министров от 4 марта 2000 года № 78 «О мерах по совершенствованию организации деятельности Холдинговой компании «Узплодоовощвинпром-Холдинг»» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

19. В постановлении Кабинета Министров от 15 марта 2000 года № 96 «О мерах по укреплению кормовой базы и увеличению объемов производства продукции шелководства»:

а) в пункте 4 слова и абзаце первом пункта 8 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в абзаце третьем пункта 9 слова «Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Научно-исследовательского института шелководства».

20. В постановлении Кабинета Министров от 1 мая 2000 года № 174 «О мерах по совершенствованию семеноводства риса в республике»:

а) в абзаце третьем пункта 6 слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Научно-производственному центру сельского хозяйства» заменить словами «Научно-производственному центру сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

б) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Министерству инновационного развития Республики Узбекистан, Ассоциации «Уздонмахсулот, Научно-производственному центру сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

в) в пункте 9 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

21. В абзаце первом пункта 7 постановления Кабинета Министров от 22 июня 2000 года № 239 «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности рынков и созданию необходимых условий для реализации продукции» слова «Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственным комитетом ветеринарии Республики Узбекистан».

22. В абзацах пятом и седьмом пункта 18 Положения о порядке ведения государственного кадастра животного мира Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 5 сентября 2000 года № 343 (СЗ Республики Узбекистан, 2000 г., № 9, ст. 57), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

23. В абзаце первом пункта 9 Положения о мониторинге земель в Республике Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 23 декабря 2000 года № 496 (СП Республики Узбекистан, 2000 г., № 12, ст. 79), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

24. В пункте 10 постановления Кабинета Министров от 16 мая 2001 года № 219 «О комплексном освоении Кызылкумского месторождения фосфоритов» слово «Минсельводхозу» заменить словом «Минсельхозу».

25. В абзацах втором и третьем пункта 2 постановления Кабинета Министров от 27 ноября 2001 года № 462 «О дополнительных мерах по реализации проекта «Поддержка развития инфраструктуры, а также реструктуризированных хозяйств в Акалтынском районе Сырдарьинской области»» (СЗ Республики Узбекистан, 2003 г., № 4, ст. 42), слова «управлению сельского и водного хозяйства», «управлении сельского и водного хозяйства» заменить соответственно словами «отделу сельского хозяйства», «отделе сельского хозяйства».

26. В постановлении Кабинета Министров от 5 января 2002 года № 8 «О мерах по реорганизации сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства» (СП Республики Узбекистан, 2002 г., № 1, ст. 2):

а) в абзаце первом пункта 3 и пункте 9 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в абзаце четвертом пункта 7 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

в) в пункте 1.3 приложения № 4 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

г) в приложении № 5:

в абзаце втором пункта 3.2 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

в приложении № 1 к Порядку проведения отбора и конкурса претендентов для организации фермерского хозяйства на базе реорганизуемого сельскохозяйственного предприятия слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

д) в пункте 6 приложения № 6 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

е) в приложении № 7:

в абзаце третьем пункта 3.1 и абзаце первом пункта 3.3 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словом «ирригации»;

в абзаце третьем пункта 3.2 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

27. В пункте 3 постановления Кабинета Министров от 16 января 2002 года № 23 «О придании статуса охраняемых природных территорий зонам формирования месторождений пресных подземных вод» (СЗ Республики Узбекистан, 2002 г., № 2, ст. 18), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

28. В абзаце первом пункта 8 постановления Кабинета Министров от 15 февраля 2002 года № 52 «О практических мерах по реализации проекта «Поддержка сельскохозяйственных предприятий» с участием Международного банка реконструкции и развития» слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Агентству по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения».

29. В абзацах втором и четвертом пункта 2 постановления Кабинета Министров от 6 марта 2002 года № 80 «Об установлении водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Кашкадарья в Кашкадарьинской области» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

30. В абзаце четвертом пункта 12 Положения о государственном мониторинге окружающей природной среды в Республике Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 3 апреля 2002 года
№ 111 (СЗ Республики Узбекистан, 2002 г., № 7, ст. 49), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

31. В пункте 4 постановления Кабинета Министров от 26 августа 2002 года № 302 «О придании статуса охраняемых природных территорий республиканского значения зонам формирования месторождений пресных подземных вод» (СЗ Республики Узбекистан, 2002 г., № 15-16, ст. 124), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

32. В абзацах третьем и пятом пункта 2 постановления Кабинета Министров от 26 августа 2002 года № 303 «Об установлении водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Зарафшан в Самаркандской, Навоийской и Бухарской областях» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

33. В пункте 5 постановления Кабинета Министров от 4 декабря 2002 года № 424 «О мерах по сокращению затрат в системе заготовки зерна и производства хлебопродуктов» (СЗ Республики Узбекистан, 2002 г., № 23, ст. 187), слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, ГАК «Уздонмахсулот»» заменить словами «Министерству сельского хозяйства, АК «Уздонмахсулот»».

34. В пункте 177 Правил розничной торговли в Республике Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 13 февраля 2003 года № 75 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 2, ст. 15), слова «Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственным комитетом ветеринарии Республики Узбекистан».

35. Пункт 2 Перечня министерств и ведомств, на предприятиях, в организациях и учреждениях которых осуществляется прохождение гражданами альтернативной службы, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 11 марта 2003 года № 128 (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 3, ст. 22), изложить в следующей редакции:

«2. Министерство водного хозяйства».

36. В пункте 3 постановления Кабинета Министров от 25 марта 2003 года № 155 «О мерах по улучшению обеспечения населения мукой и хлебопродуктами отечественного производства» (СЗ Республики Узбекистан, 2003 г., № 5-6, ст. 55), слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, корпорации «Уздонмахсулот» совместно с агентством «Узстандарт» и Государственной хлебной инспекцией» заменить словами «Министерству сельского хозяйства, АК «Уздонмахсулот» совместно с Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации».

37. В постановлении Кабинета Министров от 4 сентября 2003 года № 383 «О мерах по совершенствованию договорных отношений и повышению ответственности сторон за выполнение обязательств в сельскохозяйственном производстве» (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 9, ст. 81):

а) в абзацах первом и втором пункта 2, абзаце третьем пункта 4 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) по тексту Положения о порядке заключения, регистрации, исполнения договоров между производителями сельскохозяйственной продукции и заготовительными, обслуживающими организациями, а также мониторинга за их исполнением слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

48. В абзаце втором пункта 3, абзацах втором и пятом пункта 4 постановления Кабинета Министров от 9 сентября 2003 года № 390 «О мерах по стабилизации финансовой деятельности предприятий шелковой отрасли» (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 9, ст. 82) слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Ассоциации «Узбекипаксаноат»».

39. В абзаце первом пункта 3 постановления Кабинета Министров от 29 октября 2003 года № 471 «Об установлении водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Чирчик в Ташкентской области и г. Ташкенте» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

40. В постановлении Кабинета Министров от 30 октября 2003 года № 476 «О мерах по реализации концепции развития фермерских хозяйств на 2004-2006 годы» (СП Республики Узбекистан, 2003 г., № 10, ст. 105):

а) в пункте 6 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в абзаце четвертом пункта 15 приложения № 7 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства, водного хозяйства»;

в) по тексту Типового договора контрактации слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

г) по тексту Типового договора на поставку материально-технических ресурсов слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

д) по тексту Типового договора на оказание услуг (выполнение работ) слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

41. В пункте 7 постановления Кабинета Министров от 5 ноября 2003 года № 486 «О мерах по дальнейшему развитию арендных отношений в сельском хозяйстве» (СЗ Республики Узбекистан, 2003 г., № 21, ст. 207), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

42. В пункте 4 постановления Кабинета Министров от 12 января 2004 года № 14 «Об установлении зон формирования месторождений пресных подземных вод» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

45. В пункте 2 постановления Кабинета Министров от 12 января 2004 года № 15 «Об установлении водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Сурхандарья в Сурхандарьинской области»:

а) в абзацах втором и третьем и слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» и «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить соответственно словами «Государственного комитета Республики Узбекистан по лесному хозяйству» и «Государственному комитету Республики Узбекистан по лесному хозяйству»;

б) в абзаце пятом слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

43. В абзаце шестом пункта 5 постановления Кабинета Министров от 26 января 2004 года № 37 «О мерах по реализации проекта «Дренажный проект Узбекистана. Проект отвода дренажа из Южного Каракалпакстана» с участием Всемирного банка» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

44. В постановлении Кабинета Министров от 30 марта 2004 года № 153 «Об утверждении нормативных документов для реализации проектов с участием Азиатского банка развития и Международного банка реконструкции и развития» (СЗ Республики Узбекистан, 2004 г., № 13, ст. 153):

а) в пункте 5 слова «Министерству сельского и водного хозяйства» заменить словами «Комплексу по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма Кабинета Министров Республики Узбекистан»;

б) в приложении № 1:

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения — организация по реализации проектов, действует от имени Правительства Республики Узбекистан
(далее – Исполнительное агентство)»;

в Приложении к Временному положению о механизме возмещения сельскохозяйственными предприятиями, участвующими в проектах АБР и МБРР, инвестиционных затрат на восстановление внутрихозяйственных дренажных и ирригационных систем и поставку мелиоративной строительной техники:

в пункте 2.2.7. слова «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словом «Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»;

в пунктах 2.3.6. и 3.3.2. слова «Министерство сельского и водного хозяйства» заменить словом «Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»
в соответствующем падеже;

в Схеме к Временному положению о механизме возмещения сельскохозяйственными предприятиями, участвующими в проектах АБР и МБРР, инвестиционных затрат на восстановление внутрихозяйственных дренажных и ирригационных систем и поставку мелиоративной строительной техники, указания на Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий заменить указаниями на Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения в соответствующем падеже;

в) в приложении № 2:

в абзаце первом пункта 5 слова «Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»;

в Схеме к Временному порядку расчета и распределения закупочных квот на хлопок-сырец и зерновые культуры для сельскохозяйственных предприятий в районах, включенных в проекты АБР и МБРР:

указания на Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий заменить указаниями на Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения в соответствующем падеже;

слово «Минсельводхоз» исключить;

г) в приложении № 4:

в абзаце третьем пункта 2 слова «Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий» заменить словами «Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»;

в Схеме к Временному положению о порядке реализации хлопковой продукции, полученной от переработки хлопка-сырца, произведенного сверх установленных закупочных квот сельскохозяйственными предприятиями, участвующими в проектах АБР и МБРР, указания на Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий заменить указаниями на Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения;

д) в приложении № 5:

в пункте 3 слова «Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»;

в Схеме к Временному порядку определения договорных цен на хлопок-сырец, произведенный сверх закупочных квот сельскохозяйственными предприятиями, участвующими в проектах АБР и МБРР, при его реализации для государственных нужд, указания на Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий заменить указаниями на Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения.

45. В пункте 2 постановления Кабинета Министров от 13 апреля 2004 года № 178 «Об установлении водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Карадарья в Андижанской и Наманганской областях»:

а) в абзаце втором слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственного комитета Республики Узбекистан по лесному хозяйству»;

б) в абзаце четвертом слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

46. В пункте 2 постановления Кабинета Министров от 13 апреля 2004 года № 179 «Об установлении водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Нарын в Наманганской области»:

а) в абзаце втором слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственного комитета Республики Узбекистан по лесному хозяйству»;

б) в абзаце четвертом слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

47. В абзаце втором пункта 7 постановлении Кабинета Министров от 19 апреля 2004 года № 184 «О мерах по расширению финансового и технического сотрудничества с Правительством Китайской Народной Республики» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

48. В абзаце пятом пункта 10 Положения о порядке проведения сертификации продукции, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 6 июля 2004 года № 318 (СП Республики Узбекистан, 2004 г., № 7, ст. 63), слова «Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственным комитетом ветеринарии Республики Узбекистан, Государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан».

49. В постановлении Кабинета Министров от 3 сентября 2004 года № 415 «О совершенствовании системы подготовки высококвалифицированных кадров для сельского и водного хозяйства республики» (СЗ Республики Узбекистан, 2004 г., № 36, ст. 399):

а) в абзаце первом пункта 1 и пункте 7 слова «, Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» исключить;

б) в пункте 8 слова «Министерству сельского и водного хозяйства» заменить словами «Министерству высшего и среднего специального образования».

50. В пункте 14 постановления Кабинета Министров от 14 сентября 2004 года № 428 «О мерах по реализации соглашения о разделе продукции в отношении участка Кандымской группы месторождений, участков Хаузак и Шады, а также Кунградского участка» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

51. В постановлении Кабинета Министров от 1 ноября 2004 года № 512 «О дополнительных мерах по укреплению системы учета и контроля за реализацией и использованием электрической энергии» (СЗ Республики Узбекистан, 2004 г., № 44, ст. 461):

а) в абзацах первом пунктов 3 и 4 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

б) в абзаце четвертом пункта 4 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (Жалалов)» заменить словами «Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан (Хамраев)».

52. В постановлении Кабинета Министров от 4 января 2005 года № 1 «О вопросах организации деятельности Государственной комиссии по средствам химизации и защиты растений (Госхимкомиссия)» (СЗ Республики Узбекистан, 2005 г., № 1, ст. 5):

а) в абзаце первом пункта 1 слова «Узбекском научно-производственном центре сельского хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Научно-производственном центре сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан»;

б) в пункте 3 слова «Узбекском научно-производственном центре сельского хозяйства» заменить словами Научно-производственном центре сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

в) в абзаце первом пункта 4 слова «Узбекский научно-исследовательский институт защиты растений» заменить словами «ООО «Научно-исследовательский институт защиты растений»»;

г) в приложении:

абзацы первый-третий изложить в следующей редакции:

«Юсупов Б.Т.

министр сельского хозяйства, председатель

по должности

генеральный директор Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения, заместитель председателя

по должности

директор ООО «Научно-исследовательский институт защиты растений», заместитель председателя»;

абзац восьмой исключить.

53. В абзацах четвертом и одиннадцатом пункта 8 Положения о порядке создания и ведения Единой системы государственных кадастров, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 16 февраля 2005 года № 66 (СП Республики Узбекистан, 2005 г., № 2, ст. 12), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами водного хозяйства.

54. В постановлении Кабинета Министров от 24 февраля 2006 года № 31 «О мерах по совершенствованию системы контроля за поставкой и эффективным использованием химических препаратов по защите растений» (СП Республики Узбекистан, 2006 г., № 2, ст. 14):

а) в абзаце втором пункта 1 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в пункте 2 слова «Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (С. Исмаилов)» заменить словами «Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан (Б.Юсупов)»

в) в наименовании, в пунктах 1, 8 и абзаце первом пункта 4 приложения № 1 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

г) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

д) абзац десятый приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«по должности

Генеральный директор Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан».

55. В абзаце пятом пункта 17 и пункте 18 приложения к Положению о порядке разработки и внесения на утверждение материальных балансов, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 28 июня 2006 года № 124 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., № 6, ст.46), слово «Минсельводхозом» заменить словом «Минсельхозом».

56. В абзаце третьем пункта 6 Положения о лицензировании деятельности по ферментации табачного сырья и производству табачных изделий, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 7 сентября 2006 г. № 190 (СП Республики Узбекистан, 2006 г., № 9, ст. 65), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

57. В пункте 7 постановления Кабинета Министров от20 ноября 2006 года № 240 «О мерах по реализации соглашения по проведению геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Республики Узбекистан» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

58. В постановлении Кабинета Министров от 12 декабря 2006 года № 256 «Об организации деятельности Национального комитета по ирригации и дренажу при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» (СЗ Республики Узбекистан, 2006 г., № 48 – 50, ст. 488):

а) в наименовании постановления, преамбуле, абзацах втором и третьем пункта 1 и пункте 2 слова «Министерстве сельского и водного хозяйства» заменить словами «Министерстве водного хозяйства»;

б) в приложении № 1:

в наименовании приложения, в пунктах 1, 3, 15 и 19 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Юридический адрес УзНКИД: 100000, город Ташкент, улица Кари Ниязи, дом 39, здание «А»»;

в пункте 11 слова «заместитель Министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан – начальник Главного управления водного хозяйства» заменить словами «министр водного хозяйства Республики Узбекистан»;

в) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«СОСТАВ

Национального комитета по ирригации и дренажу (УзНКИД) при Министерстве водного хозяйства Республики Узбекистан

Хамраев Ш.Р.

министр водного хозяйства Республики Узбекистан, председатель Национального комитета по ирригации
и дренажу (УзНКИД)

Мухамедназаров Л.Х.

заместитель председателя (генеральный секретарь) УзНКИД

Ишанов Х.Х.

главный специалист Информационно-аналитического Департамента по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров Кабинета Министров Республики Узбекистан

Адхамжанов А.А.

первый заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды

Эрназаров Н.Ш.

председатель Государственной инспекции «Госводхознадзор» при Министерстве
по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

Сангинов А.А.

председатель правления АО «Узбекгидроэнерго»

Мирзаев Т.Э.

начальник управления финансирования агропромышленного комплекса Министерства финансов

Аллабергенов Н.И.

начальник управления мелиорации земель Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан

Кучкаров Ш.З.

начальник управления водопользования и внедрения водосберегающих технологий Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан

Дурматов Ж.Р.

начальник управления эксплуатации ирригационных систем Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан

Шомайрамов М.А.

начальник управления насосных станций и энергетикиМинистерства водного хозяйства Республики Узбекистан

Мягков С.В.

заместитель директора НИГМИ «Узгидромет»

Абдуллаев У.В.

технический директор ООО «UZGIP»

Махмудов И.Э.

директор Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем (НИИИВП)

Соколов В.И.

руководитель Агентства ГЭФ МФСА

Таджиев Х.М.

генеральный директор государственного унитарного предприятия «Сувлойиха»

Наджимов М.Ф.

директор ОАО «Узсувлойиха»

Хикматов Ф.Х.

доктор географических наук, заведующий кафедрой Национального университета Республики Узбекистан

Умирзаков У.П.

ректор Ташкентского института инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства

Махрамов М.Я.

начальник БВО «Амударья»

Ирматов Ф.М.

заместитель начальника БВО «Сырдарья»

Маматов С.А.

директор Информационно-аналитического и ресурсного центра при Министерстве водного хозяйства Республики Узбекистан

Примечание. При переходе членов Национального комитета по ирригации и дренажу на другую работу в его состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности».

59. В абзаце первом пункта 2 постановления Кабинета Министров от 7 февраля 2007 года № 27 «Об установлении водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Амударья в Сурхандарьинской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

60. В абзаце первом пункта 2 постановления Кабинета Министров от 9 февраля 2007 года № 29 «Об установлении водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Сырдарья в Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской, Ташкентской и Ферганской областях» слова. «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

61. В постановлении Кабинета Министров от 7 мая 2008 года № 92 «О мерах по созданию и организации деятельности государственных унитарных предприятий, специализированных на выполнении мелиоративных и других водохозяйственных работ» (СЗ Республики Узбекистан, 2008 г., № 19, ст. 162):

а) в пунктах 1, 5 и абзаце первом пункта 8 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

б) графу «Учредитель Государственного унитарного предприятия» позициях 1-49 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«Республиканское объединение «Узсувкурилиштаъминот»».

62. В постановлении Кабинета Министров от 27 августа 2008 года № 196 «О мерах по реализации проекта «Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза II» с участием Международной ассоциации развития»:

а) в абзаце втором пункта 3, абзаце первом пункта 8, пунктах 9 и 10 слова «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения» в соответствующем падеже;

б) абзац второй приложения № 4 изложить в следующей редакции:

«Холмурадов С.Р.

Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан - Председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, заместитель председателя совета».

63. В постановлении Кабинета Министров от 16 сентября 2008 года № 209 «О мерах по дальнейшему укреплению и развитию научной базы зерноводства и хлопководства в Кашкадарьинской области» (СЗ Республики Узбекистан, 2008 г., № 37-38, ст. 379):

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Принять предложение Академии наук Республики Узбекистан и хокимията Кашкадарьинской области об образовании при Научно-производственном центре сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Кашкадарьинского научно-исследовательского института селекции и семеноводства зерновых колосовых культур»;

б) в пункте 6 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства» заменить словами «Академии наук Республики Узбекистан, Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения».

64. В постановлении Кабинета Министров от 28 ноября 2008 года № 261 «О мерах по совершенствованию формирования и реализации программ мелиоративного улучшения орошаемых земель» (СП Республики Узбекистан, 2008 г., № 11, ст. 63):

а) в приложении № 1:

в абзацах третьем и шестом пункта 12, абзацах первом и втором пункта 19, абзацах втором и третьем пункта и 20, абзацах первом пунктов 21 и 22, абзаце третьем пункта 32 и пунктах 23-25 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

в абзаце седьмом пункта 12, пункте 18, абзаце третьем пункта 37 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

в приложении к Положению о порядке формирования, разработки, проведения экспертизы, утверждения и реализации проектов по мелиоративному улучшению орошаемых земель указания на «Минсельводхоз» заменить указаниями на «Минводхоз» в соответствующем падеже;

б) в приложении № 2:

в абзаце втором пункта 9, абзаце третьем пункта 92, абзацах первом пунктов 16, 20, 22 и 26 и пункте 25 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

в абзацах первом и втором пункта 92 слова «и Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «, Министерством водного хозяйства и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан».

65. В абзаце втором пункта 7 постановления Кабинета Министров от 10 декабря 2008 года № 272 «О мерах по усилению борьбы с потравами посевов сельскохозяйственных культур» (СЗ Республики Узбекистан,
2008 г., № 50, ст. 497), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

66. В абзаце десятом приложения к постановлению Кабинета Министров от 20 января 2009 года № 16 «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка предоставления земельных участков юридическим и физическим лицам в Ташкентской области и их целевому использованию» (СЗ Республики Узбекистан, 2009 г., № 4, ст. 24), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

67. В пункте 1 и абзаце первом пункта 6 постановления Кабинета Министров от 10 сентября 2009 года № 259 «Об организации деятельности государственного предприятия «Специализированная компания «Узмахсуссувкурилиш» по выполнению строительно-монтажных работ на особо важных водохозяйственных объектах» (СЗ Республики Узбекистан, 2009 г., № 37, ст. 410), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

68. В постановлении Кабинета Министров от 22 октября 2009 года № 277 «О мерах по развитию придорожной инфраструктуры и сервиса вдоль Узбекской национальной автомагистрали» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 43, ст. 458):

а) в абзаце десятом пункта 152 приложения № 2 слова «органами сельского и водного хозяйства» заменить словами «органами сельского хозяйства»;

б) абзац десятый приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«по должности – заместитель министра сельского хозяйства».

69. В абзацах втором пунктов 7 и 8 Положения о порядке открытия аэропортов (аэродромов) гражданской авиации Республики Узбекистан для международных полетов воздушных судов, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 9 октября 2009 года № 289 (СП Республики Узбекистан, 2009 г., № 9-10, ст. 71), слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан, Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан».

70. В абзаце первом пункта 5, пунктах 6 и 7 постановления Кабинета Министров от 16 марта 2010 г. № 47 «Об итогах оптимизации размеров земельных участков, находящихся в ведении фермерских хозяйств» (СЗ Республики Узбекистан, 2010 г., № 10-11, ст. 77) слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

71. В Размеры отчислений от государственных пошлин, сборов и неналоговых платежей, административных и финансовых санкций, направляемых во внебюджетные фонды министерств, государственных комитетов и ведомств, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 2 апреля 2010 года № 62 (СП Республики Узбекистан, 2010 г., № 4, ст. 14):

а) позиции 20 и 31 исключить;

б) в графе «Наименование министерств и ведомств» позиции 25 слово «(Минсельводхоз)» заменить словами «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан»;

в) графу «Наименование министерств и ведомств» позиции 29 изложить в следующей редакции:

«Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан».

72. В пункте 5 постановления Кабинета Министров от 25 июня 2010 года № 124 «О мерах по реализации соглашения о разделе продукции в отношении Байсунского инвестиционного блока Сурхандарьинского региона Республики Узбекистан» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

73. В постановлении Кабинета Министров от 22 ноября 2010 года № 257 «О мерах по дальнейшему совершенствованию племенного дела, зоотехнических и научно-исследовательских работ в животноводстве»
(СЗ Республики Узбекистан, 2010 г., № 47, ст. 427):

а) в пункте 1 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства» заменить словами «Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

б) в абзацах первом и втором пункта 2 слова «Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства» заменить словами «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

в) в абзаце четвертом пункта 3 слова «Узбекского научно-исследовательского института животноводства» заменить словами «Научно-исследовательского института животноводства и птицеводства»;

г) в абзаце третьем пункта 4 слова «Узбекским научно-производственным центром сельского хозяйства» заменить словами «Научно-производственным центром сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

д) в абзаце первом пункта 5 слова «Узбекскому научно-производственному центру сельского хозяйства» заменить словами «Научно-производственному центру сельского хозяйства и продовольственного обеспечения».

74. В приложении № 5 к Положению о порядке учета лиц, подвергнутых административным взысканиям, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 17 февраля 2011 года № 39 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., № 2, ст. 11), позиции с кодами 280, 300 и 310 исключить.

75.В приложении № 1 к постановлению Кабинета Министров от 23 марта 2011 года № 84 «О мерах по укреплению структурных подразделений органов государственного и хозяйственного управления и других организаций, а также крупных предприятий, ответственных за инициирование и реализацию инвестиционных проектов» (СП Республики Узбекистан, 2011 г., № 3, ст. 19):

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан».

76. В пункте 10 Положения о Национальном комитете Узбекистана по большим плотинам, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 25 марта 2011 года № 88 (СЗ Республики Узбекистан, 2011 г., № 12-13, ст. 119), слова «заместитель министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «министр водного хозяйства Республики Узбекистан».

77. В Функциях органов государственного и хозяйственного управления, других организаций по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 24 августа 2011 года № 242 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 34-35, ст. 350):

а) наименование раздела и раздел «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» изложить в следующей редакции:

«Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан

Обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений на водохранилищах, реках и каналах, прогнозирование возможности возникновения на них аварий и катастроф.

Установление необходимости изменения режимов работы или дальнейшей эксплуатации водохозяйственных объектов, осуществление аварийного сброса воды из водохранилищ.

Создание локальных автоматических систем сигнализации и оповещения на водохранилищах.

Организация, разработка и осуществление совместно с заинтересованными функциональными и территориальными подсистемами ГСЧС комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению катастрофических последствий наводнений, паводков, селей и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и селей.

Контроль за состоянием гидротехнических сооружений на водохранилищах, реках и каналах.

Мониторинг гидрологического режима водохранилищ, наводнений и катастрофических затоплений.

Обеспечение Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, заинтересованных функциональных и территориальных подсистем ГСЧС, населения информацией об ожидаемых наводнениях и катастрофических затоплениях, связанных с прорывом плотин и гидротехнических сооружений водохранилищ и других водных источников.

Руководство деятельностью функциональной подсистемы ГСЧС службы водного хозяйства»;

б) дополнить разделом следующего содержания:

Государственная инспекция по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Организация и координация работ по фитопатологическому контролю.

Осуществление контроля за загрязнением сельскохозяйственных угодий радиоактивными и токсичными веществами.

Профилактика и ликвидация эпифитотий.

Обеспечение Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, заинтересованных функциональных и территориальных подсистем ГСЧС, населения информацией об агрохимической обстановке в зонах чрезвычайных ситуаций,

Руководство деятельностью функциональной подсистемы ГСЧС службы защиты растений и агрохимического надзора»;

в) в абзаце шестом раздела «Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

78. В постановлении Кабинета Министров от 17 ноября 2011 года № 305 «О мерах по поэтапному внедрению механизма осуществления экспортных операций по принципу «одно окно»» (СЗ Республики Узбекистан, 2011 г., № 45-46, ст. 478):

а) в пунктах 4 и 5 слова «Министерству сельского и водного хозяйства» заменить словом «Государственному комитету ветеринарии Республики Узбекистан, Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан»;

б) в приложении № 1:

в пункте 4 слова «Министерства сельского и водного хозяйства» заменить словами «Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан, Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан»;

в подпункте «б» пункта 6:

в абзаце первом слова «(Главное государственное управление ветеринарии при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан)» заменить словами «(Государственный комитет ветеринарии Республики Узбекистан)»;

в абзаце втором слова «Главного государственного управления ветеринарии» заменить словами «Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан».

79. В постановлении Кабинета Министров от 11 апреля 2012 года № 106 «Об утверждении положения о порядке оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным предприятиям, выращивающим хлопок-сырец для государственных нужд на низкоурожайных землях» (СП Республики Узбекистан, 2012 г., № 4, ст. 25):

а) в пункте 2, абзацах втором и пятом пункта 3 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) по тексту Положения о порядке оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным предприятиям, выращивающим хлопок-сырец для государственных нужд на низкоурожайных землях, а также в приложениях № 1, 5, 6, 6а и 8 к нему слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

в) в графе «Исполнители» позиции VIприложения № 8 к Положению о порядке оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным предприятиям, выращивающим хлопок-сырец для государственных нужд на низкоурожайных землях слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз».

80. В пункте 2 и абзаце третьем пункта 3 постановления Кабинета Министров от 14 июля 2012 года № 217 «Об утверждении положения о порядке проведения ежегодной договорной кампании на приобретение сельскохозяйственной техники» (СП Республики Узбекистан, 2012 г., № 7, ст. 55), «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

81. В пункте 64 Правил организации торговой деятельности на рынках в Республике Узбекистан, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 28 августа 2012 года № 253 (СП Республики Узбекистан, 2012 г., № 8, ст. 61), слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственного комитета ветеринарии Республики Узбекистан».

82. В графе «Принадлежность по министерствам и ведомствам» позициях 4 и 14 раздела «Отраслевые центры переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров» Перечня региональных и отраслевых центров переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров высших образовательных учреждений, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 26 сентября 2012 года № 278 (СЗ Республики Узбекистан, 2012 г., № 39, ст. 453), слова «Министерство сельского и водного хозяйства» заменить словами «Министерство высшего и среднего специального образования».

83. В подпунктах «а», «б», «в», «г» и «д» пункта 14 Положения о порядке оптимизации размера земельного участка фермерского хозяйства и его ликвидации, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 31 января 2013 года № 22 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 1, ст. 6), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

84. В постановлении Кабинета Министров от 25 февраля 2013 года № 54 «О мерах по кардинальному упрощению системы предоставления земельных участков для осуществления градостроительной деятельности и других несельскохозяйственных нужд, а также выдачи разрешений на строительство объектов» (СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 2, ст. 13):

а) в абзаце десятомпункта 14 приложения № 1 слова «органам сельского и водного хозяйства» заменить словами «органами сельского хозяйства»;

б) в абзаце одиннадцатом пункта 13 приложения № 2 слова «органам сельского и водного хозяйства» заменить словами «органами сельского хозяйства».

85. В абзаце десятом пункта 5 Положения о порядке функционирования информационной системы осуществления процедур согласования материалов по выбору земельных участков с уполномоченными организациями, а также выдачи разрешений в сфере строительства, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 4 июня 2013 года № 154 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 6, ст. 35), слова «в органы сельского и водного хозяйства» заменить словами «в органы сельского хозяйства».

86. В постановлении Кабинета Министров от 5 июня 2013 года № 158 «О мерах поэтапного обновления насосно-силового оборудования водохозяйственных организаций Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан в период 2014 – 2018 годы» (СЗ Республики Узбекистан, 2013 г., № 23, ст. 305):

а) в наименовании постановления слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан»;

б) в абзацах втором и третьем пункта 2, абзацах первом, четвертом и пятом пункта 3, абзацах первом и третьем пункта 4, абзаце втором пункта 5 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

в) в приложении № 1:

в наименовании приложения слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан»;

в графах «Источник финансирования», «Ответственные исполнители» позициях 4, 5 и 10 слова «Минсельводхоза», «Минсельводхоз» заменить соответственно словами «Минводхоза», «Минводхоз»;

в графах «Наименование мер», «Ответственные исполнители» позиции 6 слова «Минсельводхоза», «Минсельводхоз» заменить соответственно словами «Минводхоза», «Минводхоз»;

в графе «Ответственные исполнители» позициях 8, 9 и 12 слово «Минвельводхоз» заменить словом «Минводхоз»;

в графе «Наименование мер» позициях 7 и 13 слова «Минсельводхоз», «Минвельводхоза» заменить соответственно словами «Минводхоз», «Минводхоза»;

графу «Ответственные исполнители» позиций 11 и 14 изложить в следующей редакции:

««Минводхоз» (Хамраев), Управления насосных станций и энергетики»;

в графах «Наименование мер», «Источник финансирования», «Ответственные исполнители» позиции 17 слова «Минсельводхоз», «Минвельводхоза» заменить соответственно словами «Минводхоз», «Минводхоза»;

г) в приложении № 2:

в наименовании приложения слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан»;

в графе «Наименование водохозяйственных организаций» позициях 1-14 аббревиатуру «УНСЭиС» заменить аббревиатурой «УНСиЭ»;

примечание изложить в следующей редакции:

«Примечание*: Управление насосных станций и энергетики»;

д) в приложении № 3:

в наименовании приложения слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан»;

в абзаце первом слова «заместитель министра сельского и водного хозяйства» заменить словами «министр водного хозяйства»;

в абзаце седьмом слова «насосных станций, энергетики и связи Министерства сельского и водного хозяйства» заменить словами «насосных станций и энергетики Министерства водного хозяйства»;

в абзаце восьмом слова «Ташкентского института ирригации и мелиорации» заменить словами «Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства».

87. В постановлении Кабинета Министров от 21 июня 2013 года № 176» О мерах по эффективной организации внедрения и финансирования системы капельного орошения и других водосберегающих технологий полива» (СП Республики Узбекистан,2013 г., № 6, ст. 41):

а) в абзаце четвертом пункта 3, пункте 4 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

б) в абзаце втором пункта 6 слова «Главное управление водного хозяйства Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Управление водопользования и внедрения водосберегающих технологий Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан»;

в) в приложении № 1:

в абзаце пятом пункта 9 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

абзац четвертый пункта 10 изложить в следующей редакции:

«начальник отдела сельского хозяйства района»;

в абзаце втором пункта 21 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

г) в приложении № 3:

в пункте 1 слова «заместитель министра сельского и водного хозяйства» заменить словами «министр водного хозяйства»;

в пункте 5 слово «Б.Юсупов» заменить словом «Хаитов А.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Кучкаров Ш.

начальник Управления водопользования
и внедрения водосберегающих технологий Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан».

88. В постановлении Кабинета Министров от 1 августа 2013 года № 214 «О совершенствовании деятельности Узбекского государственного центра по сертификации и испытанию сельскохозяйственной техники и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан» (СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 8, ст. 49):

а) в пункте 4:

в абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Министерству сельского хозяйства, Министерству водного хозяйства Республики Узбекистан»;

в абзаце втором слова «соответствующих Советах (развития хлопководства; развития зерноводства; развития и комплексной переработки овоще-бахчевых культур, плодов и винограда; развития животноводства; рационального использования земельно-водных ресурсов, развития ирригации и повышения плодородия земель; механизации и химизации сельского хозяйства)» заменить словами «коллегиях министерств»;

б) в приложении № 1:

в абзаце втором пункта 6 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Академии наук Республики Узбекистан»;

в пункте 8:

в абзацах третьем и седьмом слова «Министерство сельского и водного хозяйства» заменить словами «Министерство сельского хозяйства, Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан»;

в абзаце четвертом слова «Совет по механизации сельского хозяйства
и агрохимии Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерство сельского хозяйства, Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан»;

в) в приложении № 2:

в абзаце первом пункта 8 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерства сельского хозяйства, Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан»;

в абзаце первом пункта 13 слова «Совет по механизации и химизации сельского хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерство сельского хозяйства, Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан»;

в пункте 17 слова «, Инспекции «Уздавтехназорат» Министерства сельского и водного хозяйства» исключить.

89. В Положении о порядке реализации фермерским хозяйствам, выполнившим договорные обязательства по хлопку-сырцу для государственных нужд, хлопкового шрота (жмыха) и шелухи хлопковых семян, полученных после переработки хлопка-сырца сверх договоров контрактации, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 5 августа 2013 года № 218 (СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 8, ст. 52):

а) в абзаце первом пункта 8, абзаце втором пункта 15 и пунктах 10, 18 и 19 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в приложениях № 2 и № 3 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

90. Абзац семнадцатый приложения № 1 текста на узбекском языке постановления Кабинета Министров от 30сентября 2013 года № 267 «Об образовании Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан» (СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 9, ст. 68), изложить в следующей редакции:

«(лавозимига кўра)

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирининг ўринбосари».

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

91. В абзаце втором пункта 3 постановления Кабинета Министров от 16 октября 2013 года № 282 «О мерах по улучшению санитарного состояния и благоустройства каналов на территории города Ташкента» (СЗ Республики Узбекистан, 2013 г., № 42, ст. 558), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

92. В тексте на узбекском языке приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 14 декабря 2013 года № 329 «Об утверждении типовых положений и составов территориальных советов по координации деятельности органов самоуправления граждан Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, а также районов и городов» (СП Республики Узбекистан, 2013 г., № 12, ст. 93):

а) пункт 24 изложить с следующей редакции:

«24.

Қорақалпоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазири, вилоятлар қишлоқ хўжалиги бошқармалари бошлиқлари»;

б) дополнить пунктом 241 следующего содержания:

«241.

Қорақалпоғистон Республикаси Сув хўжалиги вазири, вилоятлар ирригация тизимлари ҳавза бошқармалари бошлиқлари».

93. В постановлении Кабинета Министров от 3 апреля 2014 года № 80 «Об утверждении Положения о порядке создания страхового семенного фонда и его использования» (СП Республики Узбекистан, 2014 г., № 4, ст. 33):

а) в пункте 2 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «инновационного развития»;

б) в пункте 4 слова «продукции и потребительских товаров» заменить словами «и продовольственной продукции»;

в) в приложении:

в пунктах 4 и 12 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерства инновационного развития, Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

в пунктах 5 – 7 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

в пунктах 11 и 28 слова «Государственный центр сертификации и контроля качества семян сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Инспекция
по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан»;

в пункте 17 слова «продукции и потребительских товаров» заменить словами «и продовольственной продукции»;

в пунктах 20 и 31 слова «правительственные решения» заменить словами «заключения Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан и решения Министерства инновационного развития Республики Узбекистан»;

в приложении № 1 к Положению о порядке создания страхового семенного фонда и его использования:

в графе «Ответственные» позициях «1-й этап» и «2-й этап» раздела «Для семян хлопчатника и зерновых колосовых культур» слова «Министерства сельского и водного хозяйства» заменить словами «Министерства инновационного развития, Министерства сельского хозяйства»;

в графе «Ответственные» позиций «5-й этап» раздела «Для семян хлопчатника и зерновых колосовых культур» и графе «Ответственные» позиций «4-й этап» раздела «Для семян других сельскохозяйственных культур» слова «Государственный центр сертификации и контроля качества семян сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Инспекция по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан»;

в приложениях № 2 и № 3 к Положению о порядке создания страхового семенного фонда и его использования:

слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

слова «Начальник районной инспекции «Уздавругназоратмарказ» заменить словами «Начальник отдела Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности района».

94. В Положении о порядке осуществления государственного экологического контроля, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 5 августа 2014 года № 216 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., № 8, ст. 80):

а) в пункте 15 слова «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (далее – Минсельводхоз)» заменить словами «Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан (далее – Минводхоз), Государственный комитет Республики Узбекистан по лесному хозяйству (далее – Госкомлес);

б) в пункте 18:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Минводхоз – за водопользованием и водопотреблением из искусственных водных объектов»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«Госкомлес – за выполнением государственных карантинных правил по защите растительного и животного мира»;

абзац седьмой считать абзацем восьмым.

95. В пункте 15 Положения о порядке ведения государственного кадастра территорий, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 14 августа 2014 года № 231 (СП Республики Узбекистан, 2014 г., № 8, ст. 87):

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан – в части сведений об использовании сельскохозяйственных земель»;

б) дополнить подпунктами «11»и «12»следующего содержания:

«11) Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан – в части сведений:

о размещении и состоянии ирригационных систем и сооружений;

государственного кадастра гидротехнических сооружений (по гидротехническим сооружениям ниже III класса капитальности – по принадлежности сооружений);

12) Государственный комитет Республики Узбекистан по лесному хозяйству – в части сведений государственного лесного кадастра».

96. В Положении о порядке определения нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 18 августа 2014 года № 235 (СП Республики Узбекистан,
2014 г., № 8, ст. 89):

а) в абзаце третьем пункта 15, абзаце первом пункта 16, пунктах 50 и 54 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в графе «Ответственные» позициях «1-й этап» и «2-этап» приложения № 1 к Положению о порядке определения нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз».

97. В Положении о порядке экспорта и импорта племенной продукции (материала) утвержденного постановлением Кабинета Министров от 8 сентября 2014 года № 252 (СЗ Республики Узбекистан, 2014 г., № 37, ст.469):

а) в абзаце тридцать первом пункта 8 слова «Главной государственной инспекции по племенному делу в животноводстве Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Инспекций по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан»;

б) в пункте 11 слова «Главной государственной инспекцией по племенному делу в животноводстве Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Инспекцией по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан».

98. В Положении о порядке использования объектов растительного мира и прохождения разрешительных процедур в сфере пользования объектами растительного мира, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 20 октября 2014 года № 290 (СЗ Республики Узбекистан, 2014 г., № 43, ст. 530):

а) в абзаце четвертом пункта 11 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в абзаце седьмом пункта 18 слова «(далее – Минсельводхоз)» исключить.

99. В постановления Кабинета Министров от 26 ноября 2014 года № 321 «О мерах по организации деятельности Представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в Республике Узбекистан» (СЗ Республики Узбекистан, 2014 г., № 48, ст. 569):

а) в абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Согласиться с предложением Министерства сельского хозяйства, Министерства финансов и Министерства экономики Республики Узбекистан о финансировании расходов по содержанию сотрудников и офиса Представительства ФАО, включая обслуживающего персонала за счет средств, Фонда развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

б) в абзаце втором пункта 3, пунктах 4, 6 и в наименовании приложения слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

в) в пункте 5 слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан».

100. В постановлении Кабинета Министров от 22 декабря 2014 года № 354 «О мерах по финансированию государственных целевых программ по племенному животноводству» (СЗ Республики Узбекистан,
2014 г., № 52, ст. 621):

а) в пункте 2 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в приложении:

в абзаце третьем пункта 2, абзацах первом пунктов 11 и 13, пунктах 9, 12 и 14 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

в пункте 15 слова «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

в приложении № 1 к Положению о порядке разработки и финансирования государственных целевых программ по развитию племенного животноводства указания на Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан заменить указаниями на Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан.

101. В приложении № 1 к постановлению Кабинета Министров от 24 декабря 2014 года № 363 «О мерах по реализации договоренностей, достигнутых в рамках Международной конференции «Развитие сотрудничества в регионе бассейна Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы»» (СЗ Республики Узбекистан, 2014 г., № 52, ст. 626):

а) в графе «Исполнительное ведомство» позициях 1 – 4 раздела «Проекты, реализуемые с привлечением кредитных средств» и позиции 4 раздела «Проекты, реализуемые за счет средств технического содействия и безвоздмезных грантов» слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»;

б) в графе «Исполнительное ведомство» позициях 5 и 6 раздела «Проекты, реализуемые за счет средств технического содействия и безвоздмезных грантов» слово «Минсельводхоз» заменить словом «Госкомлес».

102. В постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 декабря 2014 года № 369 «О мерах по организации проведения испытаний селекционных достижений» (СЗ Республики Узбекистан, 2014 г., № 52 (I), ст. 643):

а) пункт 1 изложить с следующей редакции:

«1. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О селекционных достижениях» специализированной организацией, проводящим испытания заявленного селекционного достижения, является Центр по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан – в части новых сортов растений»;

б) пункты 3 и 5 признать утратившими силу.

103. В позиции 2 раздела I и позиции 5 раздела II приложения к постановлению Кабинета Министров от 23 января 2015 года № 9 «О мерах по профилактике и лечению гельминтозов у детей в Республике Узбекистан
на 2015–2018 годы» (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., № 4, ст. 40), слово «Минсельводхоз» заменить словом «Госкомветеринарии».

104. В абзаце двенадцатом пункта 6 и пункте 29 Положения о порядке организации строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 3 февраля 2015 года № 19 (СП Республики Узбекистан, 2015 г., № 2, ст. 6), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

105. В абзаце первом пункта 2 раздела IXКонцепции по обеспечению устойчивого функционирования подземных и наземных водотоков при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе Ташкенте, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 11 февраля 2015 года № 21 (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., № 6, ст. 66), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

106. Абзац восьмой пункта 15 Положения о конкурсе «Лучший педагог высшего образовательного учреждения», утвержденного постановлением Кабинета Министров от 24 февраля 2015 года № 32 (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., № 8, ст. 94) исключить.

107. Абзац восьмой приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 25 апреля 2015 года № 102 «О дальнейшем совершенствовании реализуемых мер в области здорового питания населения Республики Узбекистан» (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., № 17, ст. 206), изложить в следующей редакции:

«Юсупов Б.Т.

министр сельского хозяйства».

108. В пункте 6 Перечня органов государственного и хозяйственного управления, ответственных в пределах своих полномочий за осуществление медико-санитарных мер в рамках внедрения Международных медико-санитарных правил, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 31 июля 2015 года № 220 (СП Республики Узбекистан, 2015 г., № 7, ст. 66), слова «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственный комитет ветеринарии Республики Узбекистан».

109. В графе «Ответственные исполнители» раздела II приложения № 2 к постановлению Кабинета Министров от 29 августа 2015 года № 251 «Об утверждении Концепции и Комплекса мер по обеспечению здорового питания населения Республики Узбекистан на период 2015-2020 годы» (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., № 35, ст. 467):

а) в позиции 9 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Госкомлес»;

б) в позиции 15 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз».

110. В постановлении Кабинета Министров от 29 августа 2015 года № 255 «О комплексной программе мер по смягчению последствий Аральской катастрофы, восстановлению и социально-экономическому развитию региона Приаралья на 2015 – 2018 годы» (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., № 35, ст. 469):

а) в приложении № 2:

в графе «Исполнители и возможные доноры» позициях 1 – 3 раздела Iслово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»;

в графе «Исполнители и возможные доноры» позициях 1 – 3 и 5 раздела
II слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»;

б) в приложении № 4:

в графе «Исполнители и возможные доноры» позиции 1 раздела I слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз»;

в графе «Исполнители и возможные доноры» позиции 8 раздела II слова «Агентство по реструктуризации сельхозпредприятий» заменить словами «Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса
и продовольственного обеспечения»;

в графе «Исполнители и возможные доноры» позициях 9 и 10 разделаII слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз»;

в) в приложении № 5:

в графе «Исполнители и возможные доноры» позициях 2 – 4 разделаI слово «Минсельводхоз» заменить словом «Госкомлес»;

в графе «Исполнители и возможные доноры» позициях 5, 9 и 10 разделаII слово «Минсельводхоз» заменить словом «Госкомлес»;

в графе «Исполнители и возможные доноры» позиции 7 разделаII слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз»;

в графе «Исполнители и возможные доноры» позиции 11 разделаII слово «Главлесхоз» заменить словом «Госкомлес».

111. В абзаце первом пункта 2 постановления Кабинета Министров от 8 октября 2015 года № 286 «Об утверждении нормативно-правовых актов в области экологического контроля» (СП Республики Узбекистан,
2015 г., № 10, ст. 90), слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственному комитету Республики Узбекистан по лесному хозяйству».

112. В абзаце первом пункта 2 постановления Кабинета Министров от 8 октября 2015 года № 287 «Об утверждении типовых положений по осуществлению общественного экологического контроля» (СП Республики Узбекистан, 2015 г., № 10, ст. 91), слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственному комитету Республики Узбекистан по лесному хозяйству».

113. В разделе IV приложения № 3 к постановлению Кабинета Министров от 19 октября 2015 года № 298 «Об утверждении Программы развития национальной инфраструктуры качества на период до 2020 года» (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., № 42 ст. 537):

а) в наименовании раздела слова «продукции и потребительских товаров» заменить словами «и продовольственной продукции»;

б) в позиции 3 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз».

114. В постановлении Кабинета Министров от 3 ноября 2015 года № 311 «О мерах по дальнейшему совершенствованию обеспечения отраслей сельского и водного хозяйства высококвалифицированными кадрами с высшим образованием» (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., № 44, ст. 563):

а) в абзаце первом пункта 2 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в абзаце первом пункта 4 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и Совета фермеров Узбекистана» заменить словами «Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана»;

в) в абзаце восьмом пункта 5 слова «сельского и водного хозяйства при необходимости по согласованию с Министерством» исключить;

г) в пункте 8 слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерству сельского хозяйства, Министерству водного хозяйства Республики Узбекистан»;

д) в приложении № 1:

в графе «Ответственные исполнители» позициях 3-5, 25, 33, 35, 36, 37 слово «Минсельводхоз» заменить словами «Минсельхоз, Минводхоз»;

в позиции 9:

в графе «Наименование мероприятий» слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

в графе «Ответственные исполнители» слова «Минсельводхоз, Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства» заменить словами «Научно-производственный центр сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

в графе «Ответственные исполнители» позициях 10, 11, 24, 31, 40 слово «Минсельводхоз» исключить;

в графе «Ответственные исполнители» позициях 14, 15, 16 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»;

в графе «Ответственные исполнители» позициях 19, 20 слова «Минсельводхоз, Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства» заменить словом «Научно-производственный центр сельского хозяйства
и продовольственного обеспечения»

в графе «Ответственные исполнители» позиции 24 слова «Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства» заменить словом «Научно-производственный центр сельского хозяйства и продовольственного обеспечения».

115. В постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 ноября 2015 года № 331 «О Программе развития гидроэнергетики на 2016-2020 годы» (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., № 46, ст. 585):

а) в пункте 1:

в абзаце первом «Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «АО «Узбекгидроэнерго»»;

в абзаце третьем слова «Министерства сельского и водного хозяйства» заменить словами «АО «Узбекгидроэнерго»»;

б) в пункте 2, абзацах втором и третьем пункта 4 «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «АО «Узбекгидроэнерго»»;

в) в приложении № 2:

в наименовании приложения слова «Министерства сельского и водного хозяйства» заменить словами «АО «Узбекгидроэнерго»»;

позицию «Всего по Минсельводхоз» заменить позицией «Всего по АО «Узбекгидроэнерго».

116. В постановлении Кабинета Министров от 25 ноября 2015 года № 343 «О мерах по стимулированию строительства биогазовых установок в животноводческих и птицеводческих хозяйствах республики» (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., № 47, ст. 599:

а) в абзаце втором пункта 3 слова «Агентству по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Агентству по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»;

б) в пункте 6 слова «совместно с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» исключить.

117. В абзаце втором пункта 4 и пункте 5 постановления Кабинета Министров от 15 декабря 2015 года № 362 «О мерах по оптимизации размеров земельных участков, предоставленных для ведения фермерских хозяйств» (СП Республики Узбекистан, 2015 г., № 50, ст. 627), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

118. В приложении № 2 к Положению о порядке разработки градостроительной документации по развитию и застройке территорий городов и городских поселков, а также их реализации, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 5 января 2016 года № 3 (СП Республики Узбекистан, 2016 г., № 1, ст. 1):

а) позицию 3 изложить в следующей редакции:

«3.

Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан

В части соответствия отраслевым
и региональным программам
по развитию сельского хозяйства, перспективного пользования земельными ресурсами»;

б) дополнить позицией 31 следующего содержания:

«31.

Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан

В части соответствия отраслевым и региональным программам
по развитию водного хозяйства, соблюдения границ водоохранных зон природных
и искусственных водных объектов, перспективного пользования водными ресурсами, а также инженерных мероприятий
по мелиоративному улучшению состояния земель».

119. В постановлении Кабинета Министров от 18 марта 2016 года № 80 «Об утверждении Общего технического регламента о безопасности конструкции сельскохозяйственной техники» (СЗ Республики Узбекистан,
2016 г., № 12, ст. 111):

а) в пункте 4 слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан»;

б) в пункте 22 приложения слова «Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (Госинспекция «Уздавтехназорат»)» заменить словами «Инспекцией по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан».

120. В постановлении Кабинета Министров от 21 апреля 2016 года № 118 «О мерах по эффективной организации системы переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов фермерских хозяйств» (СП Республики Узбекистан, 2016 г., № 4, ст. 27):

а) в абзаце шестом пунктов 2 и 4 и абзаце первом пункта 5, пункте 8 слова «сельского и водного хозяйства заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в пункте 6 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан о возложении на Управление кадров и учебных заведений» заменить словами «Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан о возложении на Управление внедрения инновационных технологий и образования»;

в) в блоке «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Совет фермеров Узбекистана» приложения № 1 слова «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

г) в приложении № 3:

в абзаце третьем пункта 4 слова «Министерством сельского и водного хозяйства» заменить словами «Министерством сельского хозяйства»;

в пунктах 5, 11, 14, 17, 18 и абзаце первом пункта 21, абзацах втором, седьмом и десятом пункта 23, абзаце седьмом пункта 24 и абзаце четвертом пункта 25 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

д) в приложении № 4 блок «Минсельводхоз» заменить блоком «Минсельхоз».

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

121. В постановлении Кабинета Министров от 6 мая 2016 года № 145 «О мерах по дальнейшему развитию рыболовной отрасли в Республике Каракалпакстан» (СЗ Республики Узбекистан, 2016 г., № 19, ст. 212):

а) в абзаце первом пункта 1 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в графе «Ответственные исполнители» позициях 16 – 18 приложения № 2 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз».

122. В постановлении Кабинета Министров от 31 мая 2016 года № 181 «О дополнительных мерах по обеспечению эффективной работы ирригационно-мелиоративных объектов города Гулистан» (СЗ Республики Узбекистан, 2016 г., № 22, ст. 250):

а) в пункте 2:

в абзаце первом слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

в абзацах втором и четвертом подпункта «б» слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

в абзаце третьем подпункта «б» слова «насосной станции, энергетики и связи при Нижнесырдарьинском бассейновом управлении ирригационных систем Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «насосной станции и энергетики при Нижнесырдарьинском бассейновом управлении ирригационных систем Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан»;

б) в абзаце втором пункта 3 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

в) в пункте 5:

в абзацах первом, третьем и четвертом слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

в абзаце втором слова «насосной станции, энергетики и связи, Сырдарьинской мелиоративной экспедиции при Нижнесырдарьинском бассейновом управлении ирригационных систем Министерства сельского
и водного Республики Узбекистан» заменить словами «насосной станции и энергетики, Сырдарьинской мелиоративной экспедиции при Нижнесырдарьинском бассейновом управлении ирригационных систем Министерства водного Республики Узбекистан».

123. В постановлении Кабинета Министров от 15 июня 2016 года № 206 «Об утверждении Положения о государственном заказе на закупку свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда» (СП Республики Узбекистан, 2016 г., № 6, ст. 55):

а) в пунктах 4 и 5 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в приложении:

в пункте 6 и абзаце третьем пункта 15 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

в приложении к Положению о государственном заказе на закупку свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда:

в графе «Субъекты» позиции «II этап» слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз»;

в графе «Субъекты» позициях «IV этап», «VI этап», «X этап» и «XI этап» слова «Министерство сельского и водного хозяйства» заменить словами «Министерство сельского хозяйства».

124. В пункте 3 постановления Кабинета Министров от 15 июня 2016 года № 207 «Об утверждении Положения о порядке экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции» (СП Республики Узбекистан, 2016 г., № 6, ст. 56), слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан».

125. В Положении о порядке повышения квалификации специалистов ветеринарной службы, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 8 августа 2016 года № 253 (СЗ Республики Узбекистан, 2016 г., № 32, ст. 389):

а) в пункте 2 слова «Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан»;

б) в приложении № 1 к Положению о порядке повышения квалификации специалистов ветеринарной службы:

блок «Министерство сельского и водного хозяйства» заменить блоком «Министерство высшего и среднего специального образования»;

блок «Главное управление ветеринарии» заменить блоком «Государственный комитет ветеринарии»;

в блоке «Самаркандский сельскохозяйственный институт» слова «Главного управления ветеринарии» заменить словами «Государственного комитета ветеринарии»;

в) в графе «Ответственные исполнители» позициях «1-й этап» и «2-й этап» приложения № 2 к Положению о порядке повышения квалификации специалистов ветеринарной службы слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минвуз»;

г) в приложении № 3 к Положению о порядке повышения квалификации специалистов ветеринарной службы слова «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан».

126. В разделе «Министерства» приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 12 августа 2016 года № 262 «О мерах по созданию межведомственной сети передачи данных электронного правительства» (СП Республики Узбекистан, 2016 г., № 8, ст. 78):

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан».

127. В графе «Исполнители» Программы мониторинга окружающей природной среды в Республике Узбекистан на 2016 – 2020 годы, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 23 августа 2016 года
№ 273 (СЗ Республики Узбекистан, 2016 г., № 34, ст. 404):

а) в позициях 3, 26, 27, 31 и 49 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»;

б) в позициях 52 – 56 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Госкомлес»;

в) в позициях 50, 59 – 65, 67 и 77 слово «Минсельводхоз» заменить словами «Минсельхоз, Минводхоз, Госкомлес».

128. В постановлении Кабинета Министров от 22 сентября 2016 года № 319 «О мерах по созданию современных производств по выпуску древесностружечных плит из стеблей хлопчатника» (СЗ Республики Узбекистан, 2016 г., № 38, ст. 450):

а) в пункте 1 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в пункте 6 слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с Советом фермеров Узбекистана» заменить словами «Министерству сельского хозяйства Республики Узбекистан совместно с Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана».

129. В Перечне проектов локализации, включаемых в приложение № 2 к Программе локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2015 – 2019 годы, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 30 сентября 2016 года № 334 (СЗ Республики Узбекистан, 2016 г., № 39, ст. 463), наименование раздела «Минсельводхоз» заменить наименование раздела «Минводхоз».

130. В Перечне органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления, других государственных организаций республиканского значения, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 7 октября 2016 года № 336 (СП Республики Узбекистан, 2016 г., № 10, ст. 89):

а) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

б) дополнить пунктом 161 следующего содержания:

«161. Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан».

131. В абзаце первом пункта 1 и пункте 3 постановления Кабинета Министров от 1 ноября 2016 года № 378 «О мерах по совершенствованию структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в Сурхандарьинской области» (СП Республики Узбекистан, 2016 г., № 44, ст. 514) слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

132. В абзаце седьмом пункта 6 Положения об Агентстве по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 24 ноября 2016 года № 394 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 47, ст. 543), слова «специализированных организаций Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Центра по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан и Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан».

133. В постановлении Кабинета Министров от 7 марта 2017 года № 124 «Об организационных мерах по обеспечению рационального использования биологических ресурсов Айдар-Арнасайской системы озер» (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., № 10, ст. 148):

а) в приложении № 2:

в абзаце 5 пункта 9 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

в пункте 54 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства, водного хозяйства»;

б) в приложении № 3:

в графе «Наименования мероприятий» позиции 9 слово «Минсельводхозе» заменить словами «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

в графе «Ответственные исполнители» позициях 18 и 19 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз».

134. В приложении к постановлению Кабинета Министров от 7 апреля 2017 года № 192 «Об утверждении обновленного состава Комиссии Кабинета Министров по лицензированию деятельности по производству этилового спирта, алкогольной продукции, ферментации табачного сырья и производству табачных изделий» (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., № 15, ст. 251):

а) в абзаце первом слова «– министр сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» исключить;

б) в абзаце одиннадцатом слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

135. В графе «Уполномоченный орган, выдающий документ субъекту предпринимательства» Графика поэтапного внедрения государственных услуг, оказываемых исключительно через центры «одно окно», на период 2018 – 2020 годы, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 25 апреля 2017 года № 239 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 17, ст. 301):

а) в позициях 26 и 49 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»;

б) в позиции 58 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Госкомлес».

136. В абзаце третьем пункта 5 постановления Кабинета Министров от 22 июня 2017 года № 407 «О дополнительных мерах по организации деятельности АО «Узбекгидроэнерго»» (СЗ Республики Узбекистан,
2017 г., № 25, ст. 549), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

137. В графе «Ответственные исполнители» позициях 50 – 56 Программы мероприятий по ускоренному развитию туристского потенциала города Самарканда и Самаркандской области на 2017 – 2019 годы, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 июня 2017 года № 450 (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., № 27, ст. 616), слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз».

138. В постановлении Кабинета Министров от 7 июля 2017 года № 474 «Об утверждении Общего технического регламента о безопасности молока и молочной продукции» (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., № 28, ст. 651):

а) в пункте 4 слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственному комитету ветеринарии Республики Узбекистан»;

б) в пункте 78 приложения слова «Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственный комитет ветеринарии Республики Узбекистан».

139. В тексте на узбекском языке постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 июля 2017 года № 479 «О мерах по организации деятельности Термезского филиала Ташкентского государственного аграрного университета» (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., № 28, ст. 656):

а) в абзаце четвертом пункта 4, абзаце первом пункта 9 и пункте 8 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги» заменить словами «Олий ва ўрта махсус таълим»;

б) в пункте 14 слова «– қишлоқ ва сув хўжалиги вазири» исключить;

в) в приложении № 2:

в графах «Тадбирлар номи», «Молиялаштириш манбалари», «Масъул бажарувчилар» позиции 7 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги» заменить словами «Олий ва ўрта махсус таълим»;

в графе «Масъул бажарувчилар» позиции 10 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги, Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази» заменить словами «Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат таъминоти илмий-ишлаб чиқариш маркази»;

в графе «Масъул бажарувчилар» позициях 11 и 13 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги» заменить словами «Олий ва ўрта махсус таълим»;

в позиции 12:

в графе «Тадбирлар номи» слова «Қишлоқ хўжалиги илмий ишлаб чиқариш марказининг» заменить словами «Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат таъминоти илмий-ишлаб чиқариш марказининг»;

в графе «Масъул бажарувчилар» слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги» заменить словами «Олий ва ўрта махсус таълим».

140. В тексте на узбекском языке постановления Кабинета Министров от 19 июля 2017 года № 517 «О мерах по комплексному развитию коневодства и конного спорта на 2017–2021 годы» (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., № 29, ст. 700):

а) в пункте 11 и пункте 1 приложения № 2 слова «– қишлоқ ва сув хўжалиги вазири» исключить;

б) в приложении № 1:

в графе «Масъуллар» позициях 1, 3, 4, 6, 17 и 24 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги» заменить словами «Қишлоқ хўжалиги вазирлиги»;

в графе «Масъуллар» позиции 18 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги» заменить словами «Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги».

141. В тексте на узбекском языке постановления Кабинета Министров от 13 августа 2017 года № 719 «О мерах по комплексному развитию рыбоводческой отрасли» (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., № 37, ст. 1001):

а) в абзаце первом пункта 1 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги» заменить словами «Қишлоқ хўжалиги»;

б) в пункте 4 слова «– қишлоқ ва сув хўжалиги вазири» исключить;

в) в приложении № 1:

в графе «Масъуллар» позиции 1.5. слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги» заменить словами «Қишлоқ хўжалиги»;

в графе «Масъуллар» позициях 3.1. и 3.2. слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги» заменить словами «Сув хўжалиги»;

в графе «Масъуллар» позициях 4.4., 5.5. и 5.6. слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги» исключить;

в графе «Масъуллар» позициях 5.1. и 5.8. слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги» заменить словами «Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат таъминоти илмий-ишлаб чиқариш маркази».

142. В постановлении Кабинета Министров от 11 октября 2017 года № 815 «О дополнительных мерах по развитию сети автогазонаполнительных компрессорных станций и поэтапному переводу автотранспортных средств на сжатый природный газ, а также по обеспечению безопасной эксплуатации газобаллонного оборудования на них» (Национальная база данных законодательства, 13.10.2017 г., № 09/17/815/0100):

а) в пункте 14 слова «Министерству сельского и водного хозяйства» заменить словами «Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре»;

б) в приложении № 5:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«по должности – заместитель министра сельского хозяйства»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«по должности

начальник Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан».

143. В постановлении Кабинета Министров от 8 октября 2017 года № 845 «О мерах по укреплению кормовой базы отраслей животноводства и рыбоводства» (Национальная база данных законодательства,
18.10.2017 г., № 09/17/845/0132):

а) в пункте 3 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в абзаце первом пункта 4 слова «– министру сельского и водного хозяйства» исключить;

в) в пункте 5 слова «– министра сельского и водного хозяйства» исключить;

г) в абзаце первом пункта 9, пунктах 8, 15 и 16 приложения № 1 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

144. В Положении о порядке укрепления здоровья действительных членов и членов-корреспондентов бывшей Узбекской академии сельскохозяйственных наук в санаторно-оздоровительных и курортно-оздоровительных учреждениях, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 18 октября 2017 года № 846 (Национальная база данных законодательства, 19.10.2017 г., № 09/17/846/0141):

а) в абзаце втором пункта 2 и пункте 21 слова «Узбекского научно-производственного центра» заменить словами «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

б) в приложении № 1 к Положению о порядке оздоровления действительных членов и членов-корреспондентов бывшей Узбекской академии сельскохозяйственных наук в санаторно-оздоровительных и курортно-оздоровительных учреждениях указания на «Узбекский научно-производственный центр сельского хозяйства» заменить указаниями на «Научно-производственный центр сельского хозяйства и продовольственного обеспечения»;

в) в приложении № 2 к Положению о порядке оздоровления действительных членов и членов-корреспондентов бывшей Узбекской академии сельскохозяйственных наук в санаторно-оздоровительных и курортно-оздоровительных учреждениях слова «Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства» заменить словами «Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения».

145. В абзаце пятом пункта 29 Устава Государственного унитарного предприятия «Узмелиомашлизинг», утвержденном постановлением Кабинета Министров от 5 декабря 2017 года № 969 (Национальная база данных законодательства, 13.12.2017 г., № 09/17/969/0405), слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства».

150. В постановлении Кабинета Министров от 20 декабря 2017 года № 1004 «О мерах по созданию и реконструкции защитных и озеленительных лесных насаждений и благоустройству территорий вдоль водохозяйственных объектов» (Национальная база данных законодательства, 23.12.2017 г., № 10/17/1004/0450):

а) в абзаце втором пункта 2 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с Министерством экономики, Министерством финансов Республики Узбекистан провести переговоры с иностранными инвесторами по направлению сэкономленных кредитов в рамках инвестиционных проектов, реализуемых Агентством по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения, на создание и реконструкцию защитных и озеленительных лесных насаждений и благоустройство территорий вдоль построенных и реконструированных водохозяйственных объектов»;

в) в абзаце втором пункта 4 слова «Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Агентством по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»;

г) в пункте 5 и абзаце втором пункта 7 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «водного хозяйства»;

д) в пункте 9 слова «– министра сельского и водного хозяйства» исключить;

е) в приложении:

в позиции 1:

в графе «Наименование мероприятий» слова «сельского и водного хозяйства заменить словами «водного хозяйства»;

в графе «Ответственные исполнители» слова «Минсельводхоз
(О. Мустафаев),» исключить;

в графе «Ответственные исполнители» позиции 2 слова «Минсельводхоз (О. Мустафаев),» исключить;

в графе «Ответственные исполнители» позиции 3, 7-10, 12, 14 и 16 слова «Минсельводхоз (О. Мустафаев)» заменить словами «Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения»;

в графе «Ответственные исполнители» позициях 4-6, 15 слова «Минсельводхоз (О. Мустафаев, Ш. Хамраев)» заменить словами «Агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса
и продовольственного обеспечения, Минводхоз (Ш.Хамраев)»;

в графе «Ответственные исполнители» позициях 17 и 18 слова «Минсельводхоз (О. Мустафаев)» и «Минсельводхоз (Хамраев)» заменить словами «Минводхоз (Ш.Хамраев)».

146. В Положении о порядке проведения работ по расчистке русел рек и укреплению их берегов, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 21 декабря 2017 года № 1009 (Национальная база данных законодательства, 23.12.2017 г., № 10/17/1009/0455):

а) в пункте 5 слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (далее – Минсельводхоз)» заменить словами «Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан (далее – Минводхоз)»;

б) по тексту положения слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз» в соответствующем падеже.

147. В разделе «2.Министерства» Перечня государственных органов и других организаций, которым рассылаются тексты нормативно-правовых актов и при необходимости информационно-аналитические материалы к ним в электронной форме, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 22 декабря 2017 года № 1013 (Национальная база данных законодательства, 25.12.2017 г., № 09/17/1013/0459):

а) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан»;

б) дополнить пунктом 18 следующего содержания:

«18. Министерство водного хозяйства Республики Узбекистан».

148. В Положении о Единой системе мониторинга, обмена информацией и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и экологического характера, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 28 декабря 2017 года № 1027 (Национальная база данных законодательства, 29.12.2017 г., № 09/18/1027/0498):

а) в пункте 23 слова «Министерства сельского и водного хозяйства» заменить словами «Министерства водного хозяйства»;

б) в приложении № 1 к Положению о Единой системе мониторинга, обмена информацией и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и экологического характера:

в графе «Ответственные министерства и ведомства» позициях 34, 35, 64, 65, 138, 140, 141 и 143 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»;

в графе «Ответственные министерства и ведомства» позициях 52 – 54, 56, 57, 66 – 68, 86, 94, 95, 106, 109, 114, 120 – 122 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз»;

в графе «Ответственные министерства и ведомства» позиции 110 слово «Минсельводхоз» заменить словами «Минсельхоз, Минводхоз»;

в) в приложение № 2 к Положению о Единой системе мониторинга, обмена информацией и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и экологического характера:

в графе «Информация о последствиях чрезвычайных ситуаций» позициях 1, 25, 33, 112 и 146 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»;

в графе «Информация о последствиях чрезвычайных ситуаций» позициях 2, 3, 5, 10, 11, 13, 16, 20, 24, 27 – 30, 49 и 55 слово «Минсельводхоз» заменить словами «Минсельхоз, Минводхоз»;

в графе «Информация о последствиях чрезвычайных ситуаций» позициях 6, 7, 9, 14, 15, 18, 21, 22, 49, 64, 67, 68, 69, 86. 90, 98, 124 и 125 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз»;

в графе «Информация о чрезвычайных ситуациях» позициях 31, 32, 34 и 35 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз»;

в графе «Информация о чрезвычайных ситуациях» позициях 50, 52 – 54 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз»;

в графах «Информация о чрезвычайных ситуациях» и «Информация о последствиях чрезвычайных ситуаций» позициях 56. 57 и 117 слово «Минсельводхоз» заменить словами «Минсельхоз, Минводхоз»;

в графах «Информация о чрезвычайных ситуациях» и «Информация о последствиях чрезвычайных ситуаций» позиции 97 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минсельхоз»;

в графе «Информация о чрезвычайных ситуациях» позиции 109 слово «Минсельводхоз» заменить словами «Минсельхоз, Минводхоз»;

в графах «Информация о чрезвычайных ситуациях» и «Информация о последствиях чрезвычайных ситуаций» позициях 142 – 145 и 147 слово «Минсельводхоз» заменить словом «Минводхоз».

149. В абзаце третьем пункта 5 Типовых правил посещения охраняемых природных территорий, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 8 января 2018 года № 13 (Национальная база данных законодательства, 09.01.2018 г., № 09/18/13/0535), слова «Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан».

150. В тексте на узбекском языке постановления Кабинета Министров от 14 января 2018 года № 25 «О мерах по организации наиболее эффективного использования земельных участков фермерских хозяйств и получения дополнительных доходов» (Национальная база данных законодательства, 22.01.2018 г., № 09/18/25/0599):

а) в абзаце первом пункта 1, абзаце четвертом пункта 5 и пункте 8 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги» заменить словами «Қишлоқ хўжалиги»;

б) в абзаце седьмом пункта 4 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги» заменить словами «сув хўжалиги»;

в) в пункте 9 слова «– қишлоқ ва сув хўжалиги вазири» исключить;

г) в приложении № 4:

в графе «Масъул ижрочилар» позициях 1, 14, 17, 27 и 28 слова «Қишлоқ
ва сув хўжалиги вазирлиги (Вахабов)» заменить словами «Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Вахабов)»;

в графе «Масъул ижрочилар» позициях 10 и 13 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги (Тешаев)» заменить словами «Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат таъминоти илмий-ишлаб чиқариш маркази»;

в графе «Масъул ижрочилар» позициях 18 – 24 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги (Хамраев)» заменить словами «Сув хўжалиги вазирлиги (Хамраев)»;

в графах «Амалга ошириладиган чора-тадбирлар» и «Масъул ижрочилар» позиции 25 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги» заменить словами «Сув хўжалиги вазирлиги»;

в графе «Масъул ижрочилар» позициях 15 и 16 слова Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги (Вахабов, Хамраев)» заменить словами «Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (Вахабов),Сув хўжалиги вазирлиги (Хамраев)»;

в графе «Масъул ижрочилар» позициях 4 и 26 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги (Вахабов, Тешаев)» заменить словами «Қишлоқ хўжалиги
ва озиқ-овқат таъминоти илмий-ишлаб чиқариш маркази»;

в графе «Масъул ижрочилар» позициях 1, 2, 10. 11, 12, 13, 15, 18 и 23 слово «(Юсупов)» заменить словом «(Хаитов)»;

д) пункты 1 – 6 приложения № 5 изложить в следующей редакции:

«1.

Мирзаев З.Т.

Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари, Ишчи гуруҳ раҳбари

2.

Юсупов Б.Т.

Қишлоқ хўжалиги вазири, Ишчи гуруҳ раҳбарининг ўринбосари

3.

Хамраев Ш.Р.

Сув хўжалиги вазири, Ишчи гуруҳ раҳбарининг ўринбосари

4.

Хаитов А.А.

Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши раиси, Ишчи гуруҳ раҳбарининг ўринбосари

5.

Вахабов А.Ж.

Қишлоқ хўжалиги вазирининг биринчи ўринбосари

6.

лавозими бўйича

­

Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат таъминоти илмий-ишлаб чиқариш маркази бош директори»;

е) в приложении № 6:

в пункте 1 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги» заменить словами «Қишлоқ хўжалиги»;

в пункте 3 слово «Б.Юсупов» заменить словом «А.Хаитов»;

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«6.

лавозими бўйича

Сув хўжалиги вазирлигининг Пудрат ишларини ташкил этиш бошқармаси бошлиғи

7.

лавозими бўйича

Сув хўжалиги вазирлигининг Ерларни мелиорациялаш бошқармаси бошлиғи»;

пункт 10 изложить вследующей редакции:

«10.

лавозими бўйича

Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг Пахтачилик
ва техник экинларбошқармаси бошлиғи, Ишчи гуруҳнинг масъул котиби

ж) в приложении № 7:

в пункте 1 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирининг ўринбосари» заменить словами «Сув хўжалиги вазири»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10.

лавозими бўйича

Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг Ғаллачилик, дуккакли дон ва мойли экинлар бошқармаси бошлиғи»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13.

лавозими бўйича

Сув хўжалиги вазирлигининг Ирригация тизимларидан фойдаланиш бошқармаси бошлиғи, Ишчи гуруҳнинг масъул котиби»;

з) в наименовании приложения № 9 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги» заменить словами «Сув хўжалиги вазирлиги»;

и) в приложении № 11:

в пункте 1 слова «— қишлоқ ва сув хўжалиги вазири» исключить;

в пункте 6 слова «Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигининг Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази ҳузуридаги» исключить;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10.

лавозими бўйича

Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг Пиллачилик бошқармаси бошлиғи, Ишчи гуруҳнинг масъул котиби».

151. В постановлении Кабинета Министров от 22 января 2018 года № 36 «Об утверждении Общего технического регламента о безопасности мяса и мясной продукции» (Национальная база данных законодательства, 23.01.2018 г., № 09/18/36/0607):

а) в пункте 4 слова «Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» заменить словами «Государственному комитету ветеринарии Республики Узбекистан»;

б) в пункте 5 слова «– министра сельского и водного хозяйства» исключить;

в) в пункте 103 приложения № 1 слова «Министерство сельского и водного хозяйства,» исключить;

г) в приложении № 2 указания на «Министерство сельского и водного хозяйства» исключить».

152. В пункте 5 приложения № 2 к постановлению Кабинета Министров от 25 января 2018 года № 53 «О мерах по внедрению современных форм организации хлопково-текстильного производства» (Национальная база данных законодательства, 26.01.2018 г., № 09/18/53/0628), слова «Министерства сельского и водного хозяйства» заменить словами «Министерства сельского хозяйства».

153. В постановлении Кабинета Министров от 27 января 2018 года № 63 «О мерах по дальнейшему развитию производства и промышленной переработки солодки и других лекарственных растений в Республике Узбекистан» (Национальная база данных законодательства, 01.02.2018 г., № 09/18/63/0637):

а) в пункте 1, абзаце первом пункта 11 слова «сельского и водного хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства»;

б) в пункте 19 слова «, Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан,» исключить;

в) в пункте 22 слова «– министра сельского хозяйства» исключить.

[ izohlar (0) ]

Izohlar va ularga berilgan javoblar

× Izoh qoldirish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting
Tadbir nomiAmalga oshirish mexanizmiAmalga oshirish muddatiIjrochilar
1Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш"Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматнинг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек айримларини ўз кучини йўқотган деб ҳисоблаш тўғрисида"ги қарор лойиҳаси17.05.2018Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
2Ягона порталда норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини жойлаштиришЯгона порталда муҳокама ўтказилиши тўғрисида хабарномани, жадвални, норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини, муҳокама иштирокчилари учун сўровномани жойлаштириш17.05.2018Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
3Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси бўйича муҳокама қилишЯгона порталдан тушган таклифларни кўриб чиқиш ва муҳокама қилиш17.05.2018-01.06.2018Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Ягона портал фойдаланувчилари
Hurmatli foydalanuvchi!

So`rovda ishtirok etish uchun bu yerda avtorizatsiyadan o`ting

So`rovnoma natijalari